Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Primer perkütan koroner anjiyoplasti sırasında karşılaşılan nadir bir koroner anomali: Sağ koroner arterden ayrılan sol ana koroner arterin tam tıkanıklığı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(3): 184-186

Primer perkütan koroner anjiyoplasti sırasında karşılaşılan nadir bir koroner anomali: Sağ koroner arterden ayrılan sol ana koroner arterin tam tıkanıklığı

Nihat Özer, Burak Tangürek, Zeynep Tartan, Neşe Çam
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Sol ana koroner arterin sağ koroner arterden köken alması nadir bir anomalidir. Elli iki yaşında bir erkek hasta, akut anterior miyokard infarktüsü tanısıyla primer perkütan koroner anjiyoplasti için kateter laboratuvarına alındı. Risk faktörleri olarak hastada sigara kullanımı, hipertansiyon ve tip 2 diyabet vardı. Selektif sağ koroner anjiyografide, sağ koroner arterin orta segmentinde %85 eksantrik darlık görüldü. Ayrıca, sağ koroner arterle birlikte sağ aortik sinüsten köken alan sol ana koroner arter görüntülendi. Sol ana koroner arterin proksimal segmentinde trombüslü tam tıkanıklık ve devamında sol ön inen arter sirkumfleks arter ayrımında %95 darlık vardı. Sol ana koroner arterdeki tıkanmış segmente metal stent yerleştirildi. Hasta, işlem sonrası yedinci günde sorunsuz taburcu edildi. Tedavinin ikinci aşaması olarak, sağ koroner arterdeki lezyon ve sol ön inen arter sirkumfleks arter ayrımındaki ciddi darlık için koroner baypas ameliyatı planlandı.

Anahtar Kelimeler: Anjiyoplasti, transluminal, perkütan koroner, koroner anjiyografi; koroner darlık; koroner damar anomalisi/komplikasyon; miyokard infarktüsü; stent.

A rare coronary anomaly detected during primary percutaneous coronary angioplasty: totally occluded left main coronary artery originating from the right coronary artery

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Nihat Özer, Burak Tangürek, Zeynep Tartan, Neşe Çam. A rare coronary anomaly detected during primary percutaneous coronary angioplasty: totally occluded left main coronary artery originating from the right coronary artery. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(3): 184-186

Sorumlu Yazar: Nihat Özer, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale