Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İskemik kardiyomiyopatide SYNTAX skoru ve miyokardiyal canlılık arasındaki ilişki [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(5): 350-356 | DOI: 10.5543/tkda.2019.88054

İskemik kardiyomiyopatide SYNTAX skoru ve miyokardiyal canlılık arasındaki ilişki

Semi Öztürk1, Ahmet Seyfeddin Gürbüz2, Cevat Kırma3
1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Konya
3Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ
SYNTAX skoru (SS), koroner arter hastalığının yalnızca ciddiyetini değil aynı zamanda yaygınlığını da ölçmek için kullanılmaktadır. Çalışmamızda iskemik kardiyomiyopati hastalarında pozitron emisyon tomografisi (PET) ile tespit edilmiş miyokardiyal canlılık/cansızlığı ile SS arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.

YÖNTEMLER
Pozitron emisyon tomografisi ile değerlendirilen 107 iskemik kardiyomiyopati hastası çalışmaya dahil edildi. Hastalar miyokart canlılığının varlığı/yokluğuna göre canlı doku saptanan ve saptanmayanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. SYNTAX skoru, koroner anjiyografi kayıtlarından analiz edildi.

BULGULAR
Canlı dokusu olmayan hastalar (n=21, %19,6), canlı doku saptananlara göre daha yüksek SS değerine sahipti (sırasıyla, 17.6±3.7 ve 14.1±5.2, p=0.004). SS miyokardiyal canlılıkla hafif ilişkiliydi (rpb=-0.28, p=0.004). Lojistik regresyon analizinde, SS miyokart canlılığının tek ve bağımsız öngördürücüsü olarak belirlendi [odds oranı (OO)=1.162, %95 güven aralığı (GA) 1.044–1.294, p=0.006]. ROC analizinde, SS değerinin 16 ve üzeri olması canlı miyokart varlığını %76.2 duyarlılık ve %61.6 özgüllükle belirlemekteydi [eğri altında kalan alan (AUC)=0.71, %95 GA 0.61–0.82].

SONUÇ
Çalışma bulguları, iskemik kardiyomiyopatide yüksek SYNTAX skorunun miyokardiyal cansızlıkla ilişkili olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyomiyopati, pozitron emisyon tomografisi; SYNTAX skoru; canlılık.

Relationship between SYNTAX score and myocardial viability in ischemic cardiomyopathy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Semi Öztürk, Ahmet Seyfeddin Gürbüz, Cevat Kırma. Relationship between SYNTAX score and myocardial viability in ischemic cardiomyopathy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(5): 350-356

Sorumlu Yazar: Semi Öztürk, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale