Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kronik Aort Yetersizliği Olan Hastalarda, Aort Kapak Replasmanının Aortik Fonksiyonlara Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(4): 215-220

Kronik Aort Yetersizliği Olan Hastalarda, Aort Kapak Replasmanının Aortik Fonksiyonlara Etkisi

Sinan DAĞDELEN1, Serdar SOYDİNÇ1, Mehmet ERGELEN1, Bengi YAYMACI1, Nuri KURTOĞLU1, Akın İZGİ1, Cevat YAKUT1, İsmet DİNDAR1
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, Kadıköy İstanbul

Kronik aort yetersiz liğinde sol ventrikül fonksiyonlarının ve aortik distensibilitenin bowlduğu iyi bilinmektedir. Aort distensibilitesindeki azalma, sol velllrikül fonksiyonlarındaki bozu/maya katkıda bulun maktadır. Fakat aort yetersizliği olan olgularda, aort kapak replasmammn aortikfonksiyonları nasıl etkilediği konusımcia bilgilerimiz sımr/ ıdır. Çalışmamıwı amacı, ileri aort ye tersizliği olan olgularda, aort kapak rep/asmamnın aortik fonksiyon/ara etkisini göstermektir.
METOD
Bu amaçla ça lışmaya, kronik aort yetersizliği olan ve aort kapak replasmam gerektiren 13 olgu alınc!t (2 kadın, 11 erkek, yaş onalaması 36.8±6.2 yıl). Hastalara operasyondan bir gün önce ve 48 saat sonra standart transtorasik ekokardiyografi yapıldı. işlem sırasmda imralımıinal arteryel basınçları kaydedildi. Aortik "strain" ve "disıensibilite" ve sol ventrikiil sistolik duvar stresi ölçiildii.
BULGULAR
Aorl kapak replasmanı öncesi ve sonrası karşılaştırıldığmda, sol ventrikiil sistolik, eliyasto/ik çapları ve sisto/ik duvar stresi, sisto/ik basınç ve nabtz basınc ıntil iş lem sonrası onlamit olarak azaldığı göriiic/ii (hepsi için pSONUÇ
Aort yetersizliği olanlarda aortik "distensibilite" ve aortik "strain" azalmaktac!tr. Bu azalma sol ventrikiil sistolik duvar stresini artırmaktadır. Aort kapak rep/asmam, sadece sol ventrikiil çaplarında iyileşme ile kalmayıp , ayn ı zamanda aortik "distensibilite" ve aortik "strain" artışına neden o lmaktadır. Operasyon sonrası, aortik fonksiyonlardaki iyileşme sol ventrikiil sisto/ik duvar stresini de azaltmaktae/tr

Anahtar Kelimeler: Aortik fonksiyonlar, aortik distensibilite, sisto/ik duvar stresi

Functions in Patients with Chronic Aortic Regurgitation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Sinan DAĞDELEN, Serdar SOYDİNÇ, Mehmet ERGELEN, Bengi YAYMACI, Nuri KURTOĞLU, Akın İZGİ, Cevat YAKUT, İsmet DİNDAR. Functions in Patients with Chronic Aortic Regurgitation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(4): 215-220
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale