Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İstirahatte Normal Sol Ventrikül Duvar Hareketi Olan Hastalarda Koroner Arter Hastalığının Tanısında Dobutamin Stres Ekokardiyografisi İle Egzersiz Testinin Karşılaştırılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(4): 236-240

İstirahatte Normal Sol Ventrikül Duvar Hareketi Olan Hastalarda Koroner Arter Hastalığının Tanısında Dobutamin Stres Ekokardiyografisi İle Egzersiz Testinin Karşılaştırılması

Bülent B.ALTUNKESER1, Halil L.KISACIK1, Kurtuluş ÖZDEMİR1, Abdurrahman OĞUZHAN1, Tahir DURMAZ1, Tevfik KURAL1, Siber GÖKSEL1
Türkiye Yüksek ihtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Bazalde duvar hareket bozukluğu olmayan hastalarda koroner arter hastalığının non-invaziv tanısında, dobutamin stres ekokardiyografi ve egzersiz stres testinin değerini karşılaştırmak amacıyla, koroner arter hastalığı şüpheli olan 90 hastaya (74 erkek, 16 kadın) prospektif olarak egzersiz stres testi, dobutamin stres ekokardiyografi ve koroner anjiyografi yapıldı. Dobutamin stres ekokardiyografinin duyarlılığı ve tanısal doğruluğu egzersiz stres testinden daha yüksek bulundu (sırasıyla % 91'e karşılık % 66, p<0.05; % 88'e karşılık % 69, p;<0.05). Bu durum, dobutamin stres ekokardiyografinin tek damar ve iki damar hastalığındaki yüksek duyarlılık göstermesine bağlıydı (Sırasıyla % 85'e karşılık % 54, p<0.05; % 90'a karşılık % 55, p<0.05). Üç damar hastalığında her iki teknik aynı sonucu verdi (% 100 ve % 100). Her iki testin özgüllükleri arasında istatistiki açıdan bir fark bulunamadı (% 85'e karşılık % 72, p>0.05). Ekokardiyografik uyum değerlendirildiğinde duvar hareket bozukluğu meydana gelen segmentle anjiyografik olarak lezyon tesbit edilen damar arasında uyum vardı. Sonuç olarak; bazalde duvar hareket bozukluğu olmayan hastalarda, dobutamin stres ekokardiyografi koroner arter hastalığının tespit edilmesinde hayli yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip, güvenilir bir metoddur.

Anahtar Kelimeler: Dobutamin, egzersiz elektrokardiyografisi, stres ekokardiyografisi.

Comparison of the Value of Dobutamine Stress Echocardiography and Exercise Stress Test in the Diagnosis of Coronary Artery Disease in Patients with Normal Left Ventricle Wall Motion at Rest

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Bülent B.ALTUNKESER, Halil L.KISACIK, Kurtuluş ÖZDEMİR, Abdurrahman OĞUZHAN, Tahir DURMAZ, Tevfik KURAL, Siber GÖKSEL. Comparison of the Value of Dobutamine Stress Echocardiography and Exercise Stress Test in the Diagnosis of Coronary Artery Disease in Patients with Normal Left Ventricle Wall Motion at Rest. Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(4): 236-240
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale