Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İdiyopatik trombositopenik purpuralı bir hastada perkütan koroner girişim sonrası antiplatelet tedavi kullanımı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 575-577

İdiyopatik trombositopenik purpuralı bir hastada perkütan koroner girişim sonrası antiplatelet tedavi kullanımı

Mehmet Mustafa Can, İbrahim Halil Tanboğa, Bilal Boztosun, Cihangir Kaymaz
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

İdiyopatik trombositopenik purpura (İTP), bağışıklık sisteminde trombositlere karşı gelişen antikorların yol açtığı trombosit yıkımı hastalığıdır. Perkütan koroner girişim sonucu antiplatelet tedavi alma zorunluluğu olan hastalarda yol açacağı kanama ve antiplatelet tedavi alamamanın getireceği tromboz riski İTP’li hastalarda klinik olarak önem taşımaktadır. Yirmi üç yıl önce koroner arter baypas ameliyatı geçiren ve dokuz yıl önce İTP tanısı konan 76 yaşında erkek hasta, eforla ortaya çıkan tipik göğüs ağrısı yakınmasıyla başvurdu. Yapılan tetkiklerde tam kan sayımında trombosit sayısı düşük (16000/l) bulundu. Hematoloji kliniğiyle birlikte değerlendirilen hastaya tedavi olarak üç hafta süreyle danazol verildi. Trombosit sayısının 100000/l’nin üzerine çıktığının gözlenmesinden sonra hastaya koroner anjiyografi yapıldı. Sol ön inen arter (LAD) internal mamaryan arter baypas greftinin tamamen tıkalı olduğu görüldü. Önce 600 mgr yükleme, sonrasında 75 mgr/gün idame klopidogrel dozunun ardından ikinci gün tekrar değerlendirilen trombosit sayısı 100000 l’nin üzerinde bulundu ve hastaya perkütan koroner girişimle 3.0x18 mm ilaç salınımsız stent takıldı. Hastanın takiplerinde herhangi bir kanama sorunu veya trombotik olay izlenmedi.

Anahtar Kelimeler: Anjiyoplasti, translüminal, perkütan koroner, koroner darlık/tedavi; trombosit sayısı; purpura, trombositopenik, idiyopatik/komplikasyon; stent.

Antiplatelet treatment after percutaneous coronary intervention in a patient with idiopathic thrombocytopenic purpura

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Mustafa Can, İbrahim Halil Tanboğa, Bilal Boztosun, Cihangir Kaymaz. Antiplatelet treatment after percutaneous coronary intervention in a patient with idiopathic thrombocytopenic purpura. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 575-577

Sorumlu Yazar: Mehmet Mustafa Can, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale