Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Miyokart Enfarktüsü Boyutsal Değerlendirme Ölçeği`nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 543-550

Miyokart Enfarktüsü Boyutsal Değerlendirme Ölçeği`nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Hilal Uysal, Şeyda Özcan, Nuray Enç
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ
Miyokart enfarktüsünün (ME) sağlığa bağlı yaşam kalitesinin bozulmasında etkili olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, Türkçeye uyarladığımız Miyokart Enfarktüsü Boyutsal Değerlendirme Ölçeği’nin (TR-MIDAS) ülkemizde ilk kez ME geçiren hastalar için geçerliği ve güvenirliği araştırıldı.
Ça­lış­ma pla­nı: Araştırma ilk kez ME geçiren, akut dönemi geçirmiş, en fazla 70 yaşında olan, göğüs ağrısı şikayeti olmayan 81 hasta (13 kadın, 68 erkek) ile gerçekleştirildi. Veriler, sosyo-demografik veri formu ve TR-MIDAS kullanılarak toplandı. Ölçeğin geçerliği dil ve kapsam geçerliği ölçümleri ile yapıldı. Güvenirlik analizi için Cronbach alfa değerleri hesaplandı ve test-tekrar test güvenirlik ölçümleri için ölçek hastalara iki hafta sonra tekrar uygulandı.
Bul­gu­lar: Katılımcıların %9.9’u 30-44, %40.7’si 45-54, %27.2’si 55-64, %22.2’si 65-70 yaş grubundaydı. Ölçeğin kapsam geçerliği indeksi 0.95 bulundu. Cronbach alfa değeri toplam ölçek için 0.83 bulunurken, yedi altboyut için bu değerler 0.38-0.78 arasında değişmekteydi. Toplam madde korelasyonlarının 0.31-0.91 arasında değiştiği görüldü. Toplam test-tekrar test güvenirlik değeri 0.45 (p=0.00), altboyutlarının test-tekrar test değerleri 0.27-0.74 arasında bulundu.
So­nuç: Miyokart Enfarktüsü Boyutsal Değerlendirme Ölçeği ile bugüne kadar yapılmış üçüncü çalışma olma özelliği taşıyan çalışmamızın verileri, TR-MIDAS’ın ülkemizde ilk kez ME geçiren hastalarda hastalığa özgül yaşam kalitesini ölçmede geçerli ve güvenilir bir araç olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Günlük yaşam etkinlikleri, sağlık durumu göstergeleri, miyokart enfarktüsü/psikoloji, yaşam kalitesi/psikoloji; anket; geçerlik çalışması.

Adaptation of Myocardial Infarction Dimensional Assessment Scale to Turkish: a validity and reliability study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hilal Uysal, Şeyda Özcan, Nuray Enç. Adaptation of Myocardial Infarction Dimensional Assessment Scale to Turkish: a validity and reliability study. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 543-550

Sorumlu Yazar: Hilal Uysal, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale