Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Yayın Etiği: Bölüm II Makalelerde İsimlerin Belirlenmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(1): 35-39

Yayın Etiği: Bölüm II Makalelerde İsimlerin Belirlenmesi

Hüsniye Yüksel1
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Yazarlık, bilim ve kariyerin analıtandır. Bilim adarnma saygınlık kazandırır ve onu ünlendirir. Ancak yazar ve yazarlık kriterleri lıakkmda son yıllarda, özellikle bilimsel çalışmalann daha konıp/ike hal alması sonucu, araşıırnıacı sayısımn dolayısiyle yazar sayısımn artmasıyla beraber önemli tartişmalar gündeme gelmiştir. Bilirnde yazarlığa ilişkin genel kural, çalışmaya ve yayınm lıazırlanmasma önemli katkıda bulunan kişilerin yazar olarak isinılendirilnıeleridir. Fakat önemli katkı tamnıı çeşitli bilim dallannda farklılıklar gösterdiği için yazarlık kriterlerinin tek bir standardı yoktur. Bir makalede yazar ne zaman ve hangi sırada yer alnıalıdır sorusuna cevap verebilmek için çeşitli görüşler ileri sürülmüş ve kılavuzlar lıazır/annııştır. Tıbbi makalelerde aranan yazar ve yazarlık koşullan da çeşitli disipliniere göre farklılık göstermekle birlikte önemli dergilerde Uluslararası Tıbbi Dergi Editörleri Kurulu'nun yazarlık kriterleri esas almnıaktadır. Bu yazıda tıbbi dergilerde aranan yazar ve yazarlık kriterleri ve yayında isimlerin sıralanması prensipleri gözden geçirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Yazar, yazarlık, yayın etiği

Ethics in Publications: Part II The Determination of the Authors in the Articles

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hüsniye Yüksel. Ethics in Publications: Part II The Determination of the Authors in the Articles. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(1): 35-39
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale