Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Transradial yaklaşımla koroner anjiyografi deneyimimiz [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(3): 163-167

Transradial yaklaşımla koroner anjiyografi deneyimimiz

Veli Vefalı, Uğur Arslan
Özel Çankaya Hastanesi, Kardiyoloji AD, Ankara

AMAÇ
Transradial yaklaşımla (TRY) koroner anjiyografi ülkemizde son yıllarda benimsenmeye başlamış bir tekniktir. Bu çalışmada, merkezimizde uygulanan radial ve femoral anjiyografiler değerlendirildi.

ÇALIŞMA PLANI
2007 yılında toplam 487 hastada (351 erkek, 136 kadın) TRY ile koroner anjiyografi yapılması planlandı. İşlemle ilgili veriler, transfemoral yaklaşımla (TFY) koroner anjiyografi yapılan 500 hastanın (369 erkek, 131 kadın) verileriyle karşılaştırıldı. Tüm işlemler aynı tecrübeli kardiyolog tarafından yapıldı. Radial arter yoluyla koroner anjiyografi, hastada pozitif Allen testi ve giriş bölgesinin dikkatli fizik muayenesi ardından yapıldı. Sağ ve sol koroner arterlerin kanülasyonu olguların büyük kısmında aynı kateterle (100 cm’lik Optitorque radial kateteri) yapıldı. Transfemoral kateterizasyon için, genellikle Judkins kavisli kateter olmak üzere, 6 Fr tanısal kateterler kullanıldı.

BULGULAR
İşleme ilişkin başarı oranı TRY grubunda %96.5 (n=470), TFY grubunda %98.4 (n=492) bulundu (p>0.05). İki grubun işlemle ilgili değişkenleri, TRY grubunda biraz daha uzun olan giriş zamanı dışında (p<0.01) benzer bulundu. Ayrıca, TRY grubunda daha yüksek oranda koroner yavaş akım görüldü (p<0.01). Transradial yaklaşımda selektif sağ ve sol koroner anjiyografinin hastaların büyük çoğunluğunda (n=423, %90) tek bir kateterle yapılması nedeniyle, bu grupta kullanılan kateter sayısı anlamlı derecede daha az idi (2.1±0.2 ve 3.2± 03; p<0.001). Transradial yaklaşımla, çoğu ağrı ve ekimoz şeklinde olan önemsiz komplikasyonlar görülürken, TFY grubunda 27 hastada (%5.4), giriş bölgesinde çapı 5 cm’yi aşan hematom gelişti. Hastanede kalış süresi TRY grubunda anlamlı derecede daha kısa idi (2.1±0.4 saat ve 6.7±1.0 saat; p<0.001).

SONUÇ
Transradial koroner anjiyografi TFY’ye iyi bir seçenektir ve uygun hastalarda güvenli ve etkili bir şekilde yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: Koroner anjiyografi/yöntem, kalp kateterizasyonu/yöntem, femoral arter, radial arter.

Our experience with transradial approach for coronary angiography

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Veli Vefalı, Uğur Arslan. Our experience with transradial approach for coronary angiography. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(3): 163-167

Sorumlu Yazar: Uğur Arslan, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale