Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Perkütan koroner girişim sonrası femoral kılıf çekilmesi ve hemostaz ile ilişkili sessiz iskemi sıklığı: 12 derivasyonlu ST-segment izlemiyle değerlendirme [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(7): 453-458

Perkütan koroner girişim sonrası femoral kılıf çekilmesi ve hemostaz ile ilişkili sessiz iskemi sıklığı: 12 derivasyonlu ST-segment izlemiyle değerlendirme

Muhammet Bilgi, Aylin Yıldırır, Taner Ulus, Haldun Müderrisoğlu
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ
Sessiz miyokart iskemisi (SMİ), angina veya angina eşdeğeri semptomlar yokken iskeminin nesnel olarak gösterilmesidir. Bu çalışmada, elektif perkütan koroner girişim (PKG) uygulanan hastalarda kılıf çekilmesi (KÇ) öncesi ve sonrasında SMİ sıklığı araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Elektif PKG uygulanan 66 hasta (51 erkek, 15 kadın; ort. yaş 59.5±10.3) işlem sonrasında ileriye dönük olarak 12 derivasyonlu ST-segment izlem aygıtıyla altı saat takip edildi. Geçici iskemik atak, herhangi bir derivasyonda en az 1 mm ve en az 1 dk süreli ST-segment değişikliği olması olarak tanımlandı. İzlem dönemi, KÇ öncesi ve sonrası iki saat ve son iki saat olarak üç bölüme ayrıldı. Her bir dönem için SMİ atağı sayısı ve en büyük ST-segment değişiklikleri hesaplandı.

BULGULAR
İzlem süresince 32 hastada (%48.5) SMİ atağı saptandı. Kılıf çekilmesi öncesi ve sonrası iki saatlik dönemlerde ve son iki saatte sırasıyla 44, 121 ve 65 SMİ atağı kaydedilirken, aynı dönemlerde yeni SMİ atağı görülen hasta sayısı sırasıyla 11 (%16.7), 20 (%30.3), and 1 (%1.5) idi. Kılıf çekilmesi sonrası ilk iki saatte SMİ atağı saptanan hasta sayısı, KÇ öncesi (p<0.001) ve son iki saatlik (p=0.022) dönemlerden anlamlı olarak daha fazlaydı. Aynı dönemde hasta başına düşen SMİ atağı sayısı (1.8±3.8) da KÇ öncesi (0.7±2.4, p<0.001) ve son iki saatlik (1.0±3.0, p<0.001) dönemlerden fazla bulundu. Kılıf çekilmesi sonrası ilk iki ve son iki saatlerdeki en büyük ST-segment değişiklikleri de KÇ öncesi döneme göre anlamlı olarak daha fazlaydı (sırasıyla 0.82±0.30 mm, 0.77±0.36 mm ve 0.68±0.32 mm; p<0.001 ve p=0.008).

SONUÇ
Bulgularımız, elektif PKG uygulanan hastalarda KÇ sonrası erken dönemde daha sık SMİ geliştiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Anjiyoplasti, balon, koroner, elektrokardiyografi/yöntem; miyokart iskemisi/tanı; prevalans

The frequency of silent myocardial ischemia associated with femoral sheath removal and hemostasis after percutaneous coronary intervention: evaluation with 12-lead ST-segment monitoring

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Muhammet Bilgi, Aylin Yıldırır, Taner Ulus, Haldun Müderrisoğlu. The frequency of silent myocardial ischemia associated with femoral sheath removal and hemostasis after percutaneous coronary intervention: evaluation with 12-lead ST-segment monitoring. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(7): 453-458

Sorumlu Yazar: Muhammet Bilgi, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale