ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Ateroskleroz Şüphesi Olan Hastalarda Koroner Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografik Özelliklerinin Cinsiyete Bağlı Olarak Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(1): 22-31 | DOI: 10.5543/tkda.2022.75572

Ateroskleroz Şüphesi Olan Hastalarda Koroner Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografik Özelliklerinin Cinsiyete Bağlı Olarak Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi

Aslan Erdoğan1, Eyup Özkan1, Mehmet Rasih Sonsöz1, Ömer Genç1, Ersin Ibişoğlu1, Yelda Özateş1, Duygu Inan1, Muhammed Mert Göksu1, Yiğit Can Kartal2, Ali Fuat Tekin2, Berk Erdinç1, Gazi Çapar1, Ahmet Güler1, Alev Kılıçgedik1, Ali Karagöz3
1Kardiyoloji Kliniği, Çam ve Sakura Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Çam ve Sakura Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Kardiyoloji Kliniği,Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İstanbul, Türkiye

AMAÇ
Bu çalışmada göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda koroner arter hastalığı (KAH) risk faktörleri, ateroskleroz varlığı ve şiddeti ve plak tipi dağılımında cinsiyete dayalı farklılıkları incelemeyi amaçladık.


YÖNTEMLER
Ağustos 2020-Ekim 2021 tarihleri arasında kardiyoloji polikliniğimize göğüs ağrısı ile başvuran ve bilgisayarlı koroner tomografik anjiyografi (BTA) yapılan toplam 1496 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların BTA'larından elde edilen plak özellikleri, Agatston skoru ve Koroner Arter Hastalığı Raporlama ve Veri Sistemi (CAD-RADS) skoru cinsiyete göre karşılaştırıldı.


BULGULAR
Değerlendirilen 1496 hastanın yüzde 47,9'u kadındı. Kadınların %35.4'ünde ve erkeklerin ise %52,9'unda ateroskleroz saptandı (P <0,001). Diabetes mellitus [155 (%21,8) ve 123 (%15,7); P <0,001] ve hipertansiyon [271 (%38,1) ve 249 (%32); P <0.001] oranları kadınlarda erkeklerden daha yüksekti. Plak yükü ve yüksek riskli plak oranı erkek cinsiyette daha yüksek bulundu (P <0,001). Orta-yüksek derecedeki koroner darlık (CAD-RADS ≥3) oranı, erkeklerde %21.6, kadınlarda %12.2 olarak izlendi (P <0,001). Agatston skoru tüm yaş gruplarında erkeklerde kadınlara göre daha yüksek bulundu (P <0,001). KAH şiddeti kadınlarda yaşla birlikte keskin bir şekilde arttı (P etkileşimi = 0,003).


SONUÇ
Kadın hastalarda geleneksel risk faktörü oranları daha yüksek olmasına rağmen, erkek cinsiyet, artmış koroner plak yükü, yüksek riskli plak, CAD-RADS ve Agatston skorları ile ilişkilendirildi. Bu nedenle cinsiyete bağlı farklılıkları dikkate alan hasta temelli yaklaşımlar etkin tedavi ve takip sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Aterosklerozis, cinsiyete özgü koroner arter hastalığı, koroner arter hastalığı ciddiyeti, koroner BT anjiyografi, koroner plak karakterizasyonu

Gender-Dependent Comparison of Coronary Computed Tomography Angiographic Characteristics among Patients with Suspected Atherosclerosis: A Single-Center Experience

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Aslan Erdoğan, Eyup Özkan, Mehmet Rasih Sonsöz, Ömer Genç, Ersin Ibişoğlu, Yelda Özateş, Duygu Inan, Muhammed Mert Göksu, Yiğit Can Kartal, Ali Fuat Tekin, Berk Erdinç, Gazi Çapar, Ahmet Güler, Alev Kılıçgedik, Ali Karagöz. Gender-Dependent Comparison of Coronary Computed Tomography Angiographic Characteristics among Patients with Suspected Atherosclerosis: A Single-Center Experience. Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(1): 22-31

Sorumlu Yazar: Aslan Erdoğan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi