Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Treadmill Egzersiz Testinte Gelişen Ventrikül Aritmilerinin Yakın Dönemde Miyokard İnfarktüsü Geçirmiş Hastalarda Miyokard Canlılığı ile İlişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(9): 545-551

Treadmill Egzersiz Testinte Gelişen Ventrikül Aritmilerinin Yakın Dönemde Miyokard İnfarktüsü Geçirmiş Hastalarda Miyokard Canlılığı ile İlişkisi

Ayşe Emre PINARLI1, Metin GÜRSÜRER1, Mehmet AKSOY1, Dursun ÜNAL1, Turgut SİBER1, Birsen ERSEK1
Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul

Egzersizle gelişen ventrikül aritmilerinin uzun dönemde kötü prognoza sahip koroner arter hastalığı ile ilişkili olduğunun ve bu aritmilerin intravenöz nitral veya başarılı revaskülarizasyon sonrası ortadan kalktığının gösterilmesi, egzersizle gelişen ventrikül aritmilerin infarkt alanında canlı miyokarda işaret ettiğini düşündürmektedir. Bu amaçla, yakın dönemde (<6 ay) miyokard infarktüsü geçirmiş 40 hastaya egzersiz stres testi, koroner anjiyografi ve egzersiz-redistribüsyon-reinjeksiyon TI-201 single photon emission kompüterize tomografi (SPECT) uygulandı. 20 segmentlik model kullanılarak her segmente ait talyum tutulumu 0-3 arası değerler alan skorlama ile değerlendirildi (0=normal; 3=ciddi defekti). Redistribüsyon göstermeyen segmentlerde sirkumferansiyel analiz yöntemi ile kantitatif değrlendirme yapıldı ve TI-201 tutulumunun % 50 veya üzeri olması canlılıkolarak değerlendirildi. Ventrikülografide bölgesel duvar hareketi 7 segmentlik model üzerinden 0-3 arası değerler alan skorlama ile belirlendi (0=normal; 3=diskinezi). Olgular, egzersizle ventrikül aritmisi tespit edilenler (>10 ventriküler ektopik olarak iki gruba ayrıldı. Canlılık, 1. grupta 20 hastada tespit edilirken, 2. grupta sadece 12 hastada a(%60) saptandı (p<0.01). Toplam perfüzyon defekti gösteren segment sayısı (8.0±2.9 ve 6.4±2.6) ve cansız sabit defekt izlenen segment sayısı (3.2±2.2 ve 3.7±1.5) açısından her iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı. 1. grupta canlı segment sayısı (redistribuüsyon gösteren veya ?%50 TI-201 tutulumu olan) ise 2. gruptan anlamlı olarak daha fazlaydı (4.8±1.5'a karşı 2.7±2.5, p<0.01). Ayrıca her iki grup arasında koroner arter hastalığı yaygınlığı açısından anlamlı fark bulunmazken, 1. grupta infarktüsle ilgili arteri tıkalı hastalarda distalden kollaterallerle doluşan 2. gruba göre daha iyi olduğu saptandı (p<0.05). Duvar hareketi bozukluğu ise her iki grupta benzer bulunurken (2.9±0.9 ve 3.1±1.0), her iki grupta da sol ventrikül anevrizmasına rastlanmadı. Bu bulgular, yakın dönemde miyokard infarktüsü geçirmiş olgularda egzersizle gelişen ventrikül aritmilerinin canlılık ile yakından ilişkisi olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Egzersiz ventrikül aritmisi. miyokard canlılığı

Relation of Exercise-induced Ventricular Arrhythmias to Myocardial Viability in Recent Q-wave Myocardial Infarction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ayşe Emre PINARLI, Metin GÜRSÜRER, Mehmet AKSOY, Dursun ÜNAL, Turgut SİBER, Birsen ERSEK. Relation of Exercise-induced Ventricular Arrhythmias to Myocardial Viability in Recent Q-wave Myocardial Infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(9): 545-551
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale