Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Konjestif kalp yetersizliği olan hastalarda karvedilol tedavisi QT dispersiyonunda düzelme sağlamaktadır [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(5): 284-288

Konjestif kalp yetersizliği olan hastalarda karvedilol tedavisi QT dispersiyonunda düzelme sağlamaktadır

Serdar Sevimli, Şakir Arslan, Fuat Gündoğdu, Enbiya Aksakal, Hakan Taş, Yekta Gürlertop, Hüseyin Şenocak, Sebahattin Ateşal, Necip Alp
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

AMAÇ
Bu çalışmada, konjestif kalp yetersizliği (KHY) olan hastalarda karvedilol tedavisinin düzeltilmiş QT dispersiyonu (QTd) üzerine etkisi araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya semptomatik (KHY) olan 20 hasta alındı (6 kadın, 14 erkek; ort. yaş 57±11). Tüm hastalar sinus ritminde idi, dinlenme ejeksiyon fraksiyonu ≤%40 idi ve beta-bloker için herhangi bir kontrendikasyon yoktu. Koroner anjiyografide dokuz olguda koroner arter hastalığı, 11 olguda dilate kardiyomiyopati saptandı. Sekiz hasta daha önce miyokard infarktüsü geçirmişti. Tüm hastalar en az bir yıl süreyle diüretik ve anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü kullanmaktaydı. Karvedilol tedavisine minimum dozda (3.125 mg x 2) başlandı; doz 15 günde bir artırılarak, hastanın tolere edeceği maksimum doza çıkıldı (günlük ort. 42.5±13.6 mg). Tüm hastalar tedaviden önce ve üç ay sonra elektrokardiyografi ve transtorasik ekokardiyografi ile değerlendirildi.

BULGULAR
Klinik ve ekokardiyografik parametrelerden anlamlı düşüş gözlenenler şunlardı: kalp hızı (p=0.001), sistolik kan basıncı (p=0.002), sol atriyum çapı (p<0.001), sol ventrikül sistol sonu (p<0.001) ve diyastol sonu (p=0.04) çapları. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu anlamlı artış gösterdi (p<0.001). Tüm hastaların NYHA fonksiyonel kapasitesinde anlamlı iyileşme görüldü (p<0.05). Hem düzeltilmiş QTd (p=0.001), hem de QTd’deki (p<0.001) düşme anlamlı idi. Maksimum düzeltilmiş QT ve maksimum QT’de anlamlı değişiklik olmadı (p>0.05); minimum QT ve minimum düzeltilmiş QT ise anlamlı artış gösterdi (p<0.001). Karvedilol dozu ile QTd’deki yüzdelik düşüş arasında anlamlı ilişki görülmedi (p>0.05).

SONUÇ
Karvedilol, KHY’li hastalarda düzeltilmiş QTd'yi anlamlı derecede düşürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adrenerjik beta-antagonisti/törapötik kullanım, kardiyomiyopati, elektrokardiyografi; kalp yetersizliği, konjestif/ilaç tedavisi

Carvedilol therapy is associated with improvement in QT dispersion in patients with congestive heart failure

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Serdar Sevimli, Şakir Arslan, Fuat Gündoğdu, Enbiya Aksakal, Hakan Taş, Yekta Gürlertop, Hüseyin Şenocak, Sebahattin Ateşal, Necip Alp. Carvedilol therapy is associated with improvement in QT dispersion in patients with congestive heart failure. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(5): 284-288

Sorumlu Yazar: Serdar Sevimli, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale