Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kalp Transplantasyonu Sonrasındaki Neoplastik Hastalıklar: Klinik Deneyim ve Literatürün Gözden Geçirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2004; 32(4): 208-214

Kalp Transplantasyonu Sonrasındaki Neoplastik Hastalıklar: Klinik Deneyim ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Tahir YAĞDI1, Op.Çağatay ENGİN1, Sanem NALBANTGİL2, Deniz NART3, Ahmet HAMULU1, İsa DURMAZ1, Mustafa ÖZBARAN1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir

Artmış malignite riski kalp transplantasyonun iyi bilinen bir komplikasyonudur. Bu yazıda post-transplant malignite insidansı ve klinik görünümü değerlendirilmektedir. Şubat 1998 ile Mart 2003 arasında 27 olguya kalp transplantasyonu uygulanmıştır. Operasyon sonrası 2 aydan daha uzun takip uygulanan olgular neoplastik hastalık gelişimi açısından araştırılmışlardır. Transplantasyon sonrasında 2 aydan daha uzun süre takip edilen 22 olgunun üç tanesinde (%13.6) neoplastik hastalık gelişmiştir. Post-transplant lenfoproliferatif hastalık ve Kaposi sarkomu sırasıyla malinyitelerin %67’si (iki olgu) ve %33’ünü (bir olgu) oluşturmaktadır. Transplantasyon sırasındaki ortalama yaş 51’dir. Transplantasyon ile malignite gelişimi arasındaki ortanca süre 14 aydır (2-30 ay). Allogreftin lenfoma tarafından makroskopik tutulumu bir olguda gözlenmiştir. Bu olguda tanı postmortem incelemede konulmuştur. Diğer iki olguda tedavi sonrası takip döneminde tümör rekürrensi gelişmemiştir. Post-transplant neoplastik hastalıkların büyük bölümü uzun takip dönemi sonrasında gözlenmekle birlikte, bazı maligniteler, özellikle lenfoproliferatif hastalık erken postoperatif dönemde ortaya çıkabilmektedir. (Türk Kardiyol Dern Arş 2004; 32: 208-214)

Anahtar Kelimeler: Kalp cerrahisi, kalp transplantasyonu, posttransplant malinyite, son dönem kalp yetersizliği

Neoplastic Diseases After Heart Transplantation: Clinical Experience and Review of the Literature

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tahir YAĞDI, Op.Çağatay ENGİN, Sanem NALBANTGİL, Deniz NART, Ahmet HAMULU, İsa DURMAZ, Mustafa ÖZBARAN. Neoplastic Diseases After Heart Transplantation: Clinical Experience and Review of the Literature. Turk Kardiyol Dern Ars. 2004; 32(4): 208-214
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale