Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Atriyal Fibrilasyonda Kardiyoversiyon Sonrası Tromboembolik Olayların Önlenmesinde Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin Etkinliği ve Güvenliliği [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(10): 621-626

Atriyal Fibrilasyonda Kardiyoversiyon Sonrası Tromboembolik Olayların Önlenmesinde Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin Etkinliği ve Güvenliliği

Zerrin YİĞİT1, M.Serdar KÜÇÜKOĞLU1, Barış ÖKÇÜN1, Haşim MUTLU1, Vedat SANSOY1, Deniz GÜZELSOY1
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul

AMAÇ
Transözefagiyal ekokardiyografi (TÖE) rehberliğinde kısa süreli antikoagülasyonla erken kardiyoversiyonun güvenilir olduğu ve uzun süreli konvansiyonel antikoagülan tedaviye alternatif olduğu gösterilmiştir. Son zamanlarda, düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH)'ler hastanede yatmayı ve APTT kontrolu gerektirmemesi nedeniyle standart heparin tedavisine alternatif olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızın amacı valvüler olmayan atriyal fibrilasyon (VOAF)'lu hastalarda TÖE rehberliğinde DMAH kullanılarak yapılan kısa süreli antikoagülan tedavi ile erken kardiyoversiyonun güvenliliğini saptamaktı. Materyel-Metod ve
BULGULAR
Çalışmaya VOAF'lu 172 ardışık hasta alındı. TÖE öncesi 90 hastaya DMAH (Dalteparin 2x5.000 ü) ve 82 hastaya standart heparin (5.000 ü bolusu takiben APTT kontrol değerinin 1.5 katına ulaşıncaya kadar infüzyon) verildi. TÖE ile sol atriyum ve sol atriyum apendiksinde trombus varlığı araştırıldı. Her iki gruptan da birer hasta, trombus saptanması nedeniyle çalışmadan çıkarıldı. TÖE'den hemen sonra kardiyoversiyon yapıldı ve hastalara varfarin başlandı. Hastaların tümü kardiyoversiyon sonrası bir ay süre ile varfarin kullandılar. DMAH grubunda 89 hastadan 88'inde (%98.9), standart heparin grubunda ise olguların %97.5'unda kardiyoversiyon başarılı oldu. Hastaların hiç birinde kardiyoversiyon sonrasındaki 4 hafta içinde tromboembolik olay gelişmedi.
SONUÇ
TÖE rehberliğinde kısa süreli DMAH tedavisi ile erken kardiyoversiyon, standart heparin kadar kardiyoversiyon sonrasında gelişebilecek tromboembolik olayların önlenmesinde güvenilirdir.


Efficacy and Safety of Low Molecular Weight Heparins in Preventing Thromboembolic Events After Cardioversion of Atrial Fibrillation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Zerrin YİĞİT, M.Serdar KÜÇÜKOĞLU, Barış ÖKÇÜN, Haşim MUTLU, Vedat SANSOY, Deniz GÜZELSOY. Efficacy and Safety of Low Molecular Weight Heparins in Preventing Thromboembolic Events After Cardioversion of Atrial Fibrillation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(10): 621-626
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale