Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Akut pulmoner emboli hastalarında D vitamini değerlerinin hastane içi mortaliteyi öngörme değeri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(1): 20-25 | DOI: 10.5543/tkda.2019.69256

Akut pulmoner emboli hastalarında D vitamini değerlerinin hastane içi mortaliteyi öngörme değeri

Veysel Ozan Tanık1, Tufan Çınar2, Barış Şimşek3
1Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

AMAÇ
Biz bu çalışmada, akut pulmoner embolisi (APE) olan hastalarda başvuru sırasındaki serum D vitamini (Vit-D) düzeylerinin hastane içi mortalitedeki öngörme değerini araştırmayı amaçladık.

YÖNTEMLER
Ocak 2015’ten Ocak 2018’e kadar, APE tanısı konulan ve başvuru esnasında serum Vit-D değerleri bulunan toplam 99 hasta çalışmaya dahil edildi. Serum Vit-D değerleri tüm hastalarda immün temelli tahlil kullanılarak ölçüldü. Çalışmanın primer sonlanım noktası tüm nedenlere bağlı hastane içi ölümlerdi.

BULGULAR
Çalışmaya alınan hastalar serum Vit-D ortanca değerine göre iki gruba ayrıldı (Vit-D değeri ≤7.36 ng/mL olan 49 hasta hasta ve Vit-D değeri >7.36 ng/mL olan 50 hasta). Serum Vit-D düzeyi ≤7.36 ng/mL olan hastalar, serum Vit-D değeri >7.36 ng/mL olanlara göre daha yüksek ölüm oranına sahipti [6 (%12.2) ve 1 (%2), p=0.048]. Cox regresyon analizinde; serum Vit-D düzeyi (Hazard oranı: 0.82, %95 Güven Aralığı [GA]: 0.68–0.98, p=0.043) hastane içi mortalite ile bağımsız olarak ilişkili bulundu. Hastane içi mortaliteyi ön geren en uygun Vit-D düzeyi %71.4 duyarlılık ve %86.9 özgüllük ile ≤6.47 ng/mL saptanmıştır (eğri altında kalan alan: 0.81, GA %95: 0.72–0.88; p=0.004).

SONUÇ
Bu çalışma, başvuru sırasındaki serum Vit-D düzeylerinin APE hastalarında hastane içi mortalite için bağımsız bir belirleyici olabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Akut pulmoner emboli, hastane içi mortalite, prognoz; D vitamini.

The prognostic value of vitamin D level for in-hospital mortality in patients with acute pulmonary embolism

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Veysel Ozan Tanık, Tufan Çınar, Barış Şimşek. The prognostic value of vitamin D level for in-hospital mortality in patients with acute pulmonary embolism. Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(1): 20-25

Sorumlu Yazar: Tufan Çınar, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale