Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Orta/ciddi obstrüktif uyku apne sendromu olan hastalarda pulmoner arterin elastik özelliklerinin sol ventrikül anormallikleri ve aort sertliği ile ilişkisi: Kesitsel bir ekokardiyografi çalışması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 289-299 | DOI: 10.5543/tkda.2015.67862

Orta/ciddi obstrüktif uyku apne sendromu olan hastalarda pulmoner arterin elastik özelliklerinin sol ventrikül anormallikleri ve aort sertliği ile ilişkisi: Kesitsel bir ekokardiyografi çalışması

İbrahim Halil Altıparmak1, Muslihittin Emre Erkuş1, Mustafa Polat2, Funda Yalçın3, Zafer Hasan Ali Sak3, Hatice Sezen4, Özgür Günebakmaz1, Yusuf Sezen1, Zekeriya Kaya1, Recep Demirbağ1
1Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa
2Şehit Kamil Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Gaziantep, Türkiye
3Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Şanlıurfa
4Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Şanlıurfa

AMAÇ
Bu çalışmada, eşlik eden hastalıkları bulunmayan orta ve ciddi derece obstrüktif uyku apne sendromuna (OUAS) sahip hastalarda pulmoner arter sertliğinin (PAS) aort sertliği, sol ventrikül diyastolik fonksiyon bozukluğu parametreleri ve sol ventrikül kitle indeksi ile ilişkisi araştırıldı.

YÖNTEMLER
Hipertansiyon ve diyabeti bulunmayan ve sigara kullanmayan 66 gönüllü çalışmaya alındı. Katılımcılar apne hipopne indeksine göre sınıflandırıldılar (AHI, olay/saat). Kontrol grubu sağlıklı bireylerden oluştu AHI <5 normal (n=35), OUAS grubu orta veya ciddi OUAS’lı hastaları kapsadı AHI >15 orta/ciddi (n=31). Ekokardiyografi ve C-reaktif proteinin (CRP) dahil olduğu biyokimyasal testler değerlendirildi. PAS (kHz/s) = pulmoner akım maksimal sapma sıklığı/akselerasyon zamanı, formülüyle hesaplandı.

BULGULAR
Ekokardiyografiyle elde edilen PAS (kHz/s) OUAS grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti (18±4 ve 28±5, p<0.001) ve AHI, CRP, aort sertlik indeksi, E/E’ oranı ve sol ventrikül kitle indeksi ile pozitif (sırasıyla, p=0.034, p=0.039, p<0.001, p=0.040 ve p<0.001) ve aort straini, aortgerilebilirliği, E/A oranı, E’/A’ oranı ve E’ ile negatif korelasyona sahipti (p<0.001). Regresyon analizi CRP ve PAS’nin aort sertliği için bağımsız öngördürücüler olduğunu gösterdi (p<0.05). E/A oranı ve sol ventrikül kitle indeksi PAS için bağımsız öngördürücülerdi (sırasıyla; p=0.002 ve p=0.001).

SONUÇ
Artmış PAS aort sertliği, sol ventrikül diyastolik fonksiyon bozukluğu ve artmış sol ventrikül kitle indeksiyle ilişkiliydi. OUAS’li hastalarda PAS aort sertliği için CRP’den daha iyi bir belirteç olabilir.

Anahtar Kelimeler: Aortik sertlik, C-reaktif protein, obstrüktif uyku apne sendromu, pulmoner arter sertliği; sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu.

Relation of elastic properties of pulmonary artery with left ventricular abnormalities and aortic stiffness in patients with moderate to severe obstructive sleep apnea: A cross-sectional echocardiographic study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
İbrahim Halil Altıparmak, Muslihittin Emre Erkuş, Mustafa Polat, Funda Yalçın, Zafer Hasan Ali Sak, Hatice Sezen, Özgür Günebakmaz, Yusuf Sezen, Zekeriya Kaya, Recep Demirbağ. Relation of elastic properties of pulmonary artery with left ventricular abnormalities and aortic stiffness in patients with moderate to severe obstructive sleep apnea: A cross-sectional echocardiographic study. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 289-299

Sorumlu Yazar: İbrahim Halil Altıparmak, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale