Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
EuroSCORE (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) Risk Skorlama Sistemi Gerçekçi mi? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(6): 364-367

EuroSCORE (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) Risk Skorlama Sistemi Gerçekçi mi?

Hasan KARABULUT1, Fevzi TORAMAN1, Sinan DAĞDELEN1, Gerçek ÇAMUR1, Cem ALHAN1
Acıbadem Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Departmanı

Çalışmanın amacı EuroSCORE skorlama sisteminin kliniğimiz şartlan için uygunluğun u araştırmakttr. Mart 1999- Ey/ü/ 2000 tarihleri arasmda kardiyopulmoner baypas kullamlarak ameliyat edilen 625 ardtştk hasta prospektij olarak skorlanarak ça !t şma gmbu oluşturuldu . Tüm olgular için ortalama yaş(± SD) 58.6 ± 10.8 ( 14-89 araltğmda) iken olgularm %28.5'i kadmdt. Yaygm bazt risk faktörlerinin dağıltmt şu şekildeydi: diabet %17.6, hipertansiyon 38.7, periferik arter hastaltğt %5.9, kronik böbrek yetmez liği %1.7, kronik obs fl·üktif akciğer hastaltğ t %8.2, geçirilmiş kalp cerrahisi %2.7, sol ventrikiil sisto/ik fonksiyon lamıda bozulma (ejeksiyon fraksiyonu < 0.50) %35.7, non-elektif operasyon %4.3. EuroSCORE'da hastalar 2 veya daha az puan alnuşlarsa diişiik risk gmbu, 3- 5 puan almtşlarsa orta risk grubu, 6 puan ve üzerinde skor almtşlarsa yüksek risk grubu olarak değerlendirildi. Herbir risk grubt.t için. beklenen ve gerçekleşen mortalite oranları hesaplandt. Beklenilen ve gerçekleşen mortalite değerlerin e bakttğt mtz zaman, düşük risk grubunu oluşt uran 253 hastamtzdaki beklenen mortalite ora111 1.2 ±0.8 iken gerçekleşen mortalite O olarak bulundu. Orta risk grubunu oluşturan 249 hastanmda beklenen mortalite ora111 3.9 ± 0.8 iken gerçekleşen mortalite 0.8 ± 0.9 olarak bulundu. Yüksek risk grubunu oluşturan 123 olgumuzda ise beklenen mortalite oranı 8.4 ± 3.2 iken gerçekleşen mortalite 3.2 ± 0.2 olarak saptandt. Hasralann tümüne baktldtğ ında beklenen ölüm oram 3.7 ± 3 .1 iken gerçekleşen ölüm oranı %0.96±9.8 (61625) olarak tespit edildi. %95 Cl değerlerine baktldtğmda biirün risk gruplannda ve toplamda beklenen ve gerçekleşen mortalite değerlerinin örtiişmediğ i gözlenmiştir. İlk izlenimlerimiz EuroSCORE sisteminin son derece kolay ve kliniğimiz için uygulanabilir olduğ u dur. Bizim bulgulanmtza göre EuroSCORE beklenen mortalite oramm yüksek göstermektedir. Ancak, çok merkezli ça lışmalarla olgu say ısmm arttırıla bitmesiyle sistemin geçerliliğinin daha iyi değerlendirilebi/eceğ i kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Açık kalp cerrahisi, EuroSCORE. kardiyak mortalite

EuroSCORE (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation): Is it realistic?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hasan KARABULUT, Fevzi TORAMAN, Sinan DAĞDELEN, Gerçek ÇAMUR, Cem ALHAN. EuroSCORE (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation): Is it realistic?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(6): 364-367
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale