Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Hipertansiyonlu Hastalardaki Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Brakiyal Arter Doppler Trasesinde Görülen Geç Sistolik Dalga ile İlişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(9): 615-619

Hipertansiyonlu Hastalardaki Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Brakiyal Arter Doppler Trasesinde Görülen Geç Sistolik Dalga ile İlişkisi

Niyazi GÜLER1, Mehmet BİLGE1, Beyhan ERYONUCU1, Halil ASLAN2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalları, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalları, Van

Brakiyal arter Doppler çalışmasında arteryel katıfığlll artmasına bağlı olarak arreriye/ dalga yankı/amm/an mn daha erken oluşması ile geç sisto/ik dalga oluşabilmektedir. Bu çalışmada kardiyovaskiiler risk faktörleri olan hiperransiyon, diyabet, cinsiyet, yaş, hiperlipidemi ve sigara içimiyle geç sisro/ik da/gamn görülmesi arasmdaki ilişkiyi araştırmak istedik. Elli altı hipertansiyon/u hastada brakiyal arterin kan akını lım ve profili B-mod ultrason eşliğinde nabız/ı Doppler tekniği ile incelendi. Brakiyal arter dupleks Doppler sonagrafik çalışmasında hipertansiyon/u olguların 23'ünde (%38.6) geç sisto/ik dalga gözlendi. Bmod görümülerde brakiyal arter boyunca önemli bir darlık yokru. Hiperlipidemi (P<0.05), sigara içimi (P<0.05), diyaberes mellirus (P<0.05) ve ileri yaş (P<0.05) hiperransil olgularda geç sisto/ik dalganın görii/mesinde bağimsız riskfaktörleri olarak bulundu. Sonuç olarak belirli kardiyovaskiiler risk faktörleri ile oluşan arreryel sistem karılı.~ı bölgesel dalga yankı/amm/arını erkileyerek periferik arterlerde Doppler bulgularını değişrirebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Brakiyal arter, dupleks Doppler ultrason, geç sisto/ik dalga, kardiyovasküler risk faktörleri

Relationship Between Late Systolic Wave in Brachial Artery Doppler Blood Flow Pattern and Cardiovascular Risk Factors in Patients with Hypertension

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Niyazi GÜLER, Mehmet BİLGE, Beyhan ERYONUCU, Halil ASLAN. Relationship Between Late Systolic Wave in Brachial Artery Doppler Blood Flow Pattern and Cardiovascular Risk Factors in Patients with Hypertension. Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(9): 615-619
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale