Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Homozigot faktör V Leiden mutasyonu olan genç erkek hastada akut anteriyor miyokart enfarktüsü [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(3): 194-197

Homozigot faktör V Leiden mutasyonu olan genç erkek hastada akut anteriyor miyokart enfarktüsü

Ömer Şatıroğlu1, Mutlu Vural2, Ibrahim Uyar3, Mehmet Bostan1
1Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü, Rize
2Jfk Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
3Jfk Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü, İstanbul

Genç hastalarda, özellikle erkek cinsiyette, faktör V Leiden mutasyonu ile akut miyokart enfarktüsü arasında ilişki olduğunu bildiren yayınlar vardır. Yirmi sekiz yaşında erkek hasta, yeni başlangıçlı şiddetli göğüs ağrısı yakınmasıyla başvurdu. Hastada, sigara içme ve babasında 45 yaşından sonra geçirilmiş koroner arter hastalığı ve akut miyokart enfarktüsü öyküsü dışında başka önemli risk faktörü yoktu. Elektrokardiyografide V1-5 prekordiyal derivasyonlarda ST-segment yükselmesi izlendi. Kan basıncı, nabız ve diğer klinik parametrelerde anormallik yoktu. Hastaya acil koroner anjiyografi yapıldı. Sol ön inen arterin orta bölümünde önemli daralma ve orta derecede trombüs görüldü; dikkat çekici ateroskleroza ise rastlanmadı. Diğer koroner arterler normal bulundu. Sorumlu lezyon için direkt stent yerleştirme sonrasında sol ön inen arterdeki tıkanıklık giderildi. Periferik kandan alınan DNA örneklerinin polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle incelenmesi sonucunda hastada homozigot faktör V Leiden mutasyonu saptandı. Taburcu olmadan önce yapılan transtorasik ekokardiyografide anteriyor ve apikal segmentlerde hafif hipokinezi dışında bir sorun gözlenmedi.

Anahtar Kelimeler: Aktive protein C direnci, koroner anjiyografi, koroner darlık/genetik, faktör V/genetik; homozigot; miyokart enfarktüsü/genetik; stent

Acute anterior myocardial infarction in a young male patient homozygous for the factor V Leiden mutation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ömer Şatıroğlu, Mutlu Vural, Ibrahim Uyar, Mehmet Bostan. Acute anterior myocardial infarction in a young male patient homozygous for the factor V Leiden mutation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(3): 194-197

Sorumlu Yazar: Ömer Şatıroğlu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale