Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Hemodiyaliz Hastalarında Doku Doppler Görüntüleme Yönteminin Diyastolik Fonksiyonları Değerlendirmedeki Rolü [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(11): 690-693

Hemodiyaliz Hastalarında Doku Doppler Görüntüleme Yönteminin Diyastolik Fonksiyonları Değerlendirmedeki Rolü

Fatma YİĞİT1, Ayşegül ÖRS ZÜMRÜTDAL2, Semra TOPCU1, Şenol DEMİRCAN1, Fatih YALÇIN1, Haldun MÜDERRİSOĞLU1
1Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adana
2Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Nefroloji Bölümü, Adana

Doku Doppler görüntüleme (DTI) yöntemi sol ventrikülün sistolik ve diyastolik fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan yeni ve invaziv olmayan bir tekniktir. Çalışmamızın amacı hemodiyaliz hastalarında diyaliz öncesi ve sonrası DTI parametrelerini ölçüp bu yeni yöntemin ön yükten ve yaştan etkilenip etkilenmediğini değerlendirmektir. Bu amaçla çalışmaya yaş ortalaması 48 ± 14 olan 40 hemodiyaliz hastası (17 kadın, 23 erkek) alındı. Hastalara aynı doktor tarafından hemodiyalizden önce ve hemodiyalizden 1 saat sonra Doppler ekokardiyografi ve pulsed DTI ekokardiyografi uygulandı. Standart Doppler parametreleri (erken diyastolik (E) dalga hızı, geç diyastolik (A) dalga hızı, E/A oranı, E deselerasyon zamanı, izovolumik relaksasyon zamanı) ile doku Doppler parametreleri (mitral anulus erken diyastolik dalga hızı (e), mitral anulus geç diyastolik dalga hızı (a), e/a oranı) ölçüldü.
SONUÇLAR
Tüm hastalar değerlendirildiğinde hemodiyaliz sonrası E ve e dalgalarındaki azalma anlamlıydı (sırasıyla p<0,001 ve p=0,002). Ancak 45 yaş ve altında E dalgasındaki azalma anlamlıyken (p=0,003) e dalgasındaki azalma anlamlı değildi (p=0,16). 45 yaşından büyük olanlarda hem E, hem de e dalgası anlamlı şekilde azaldı (sırasıyla p<0,001 ve p=0,007). Deselerasyon zamanında ve izovolumik relaksasyon zamanında ise anlamlı değişiklik olmadı. E/A oranındaki azalma 45 yaşın üstündekilerde anlamlıyken (p=0,004), 45 yaş ve altında olanlarda anlamlı değildi (p=0,08). Her iki yaş grubunda e/a oranında anlamlı değişiklik olmadı. Diyabetes mellitus, koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve cinsiyet açısından değerlendirildiğinde gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Sonuç olarak, 45 yaşın üstündekilerde hem mitral akım velositesi, hem de mitral anuler velosite volum bağımlıdır. Ancak 45 yaşın altındakilerde volum değişikliği sadece mitral akım velositesini etkilemekte, mitral anuler velosite volumden etkilenmemektedir. Bu durumda diyastolik fonksiyonların 45 yaşın altındaki grupta volumden bağımsız olarak DTI ile değerlendirilebileceği sonucuna varılabilir.


Assessment by Tissue Doppler Imaging of Effect of Volume Reduction on Diastolic Function in Hemodialysis Patients

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Fatma YİĞİT, Ayşegül ÖRS ZÜMRÜTDAL, Semra TOPCU, Şenol DEMİRCAN, Fatih YALÇIN, Haldun MÜDERRİSOĞLU. Assessment by Tissue Doppler Imaging of Effect of Volume Reduction on Diastolic Function in Hemodialysis Patients. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(11): 690-693
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale