Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Anjiyografik Olarak Koroner Arter Hastalığı Tanısı Almış Hastalarda Koroner Arter Hastalığının Klinik Şekilleri Arasında Plazma Homosistein Seviyesi Farklı Mıdır? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(5): 281-285

Anjiyografik Olarak Koroner Arter Hastalığı Tanısı Almış Hastalarda Koroner Arter Hastalığının Klinik Şekilleri Arasında Plazma Homosistein Seviyesi Farklı Mıdır?

Engin BOZKURT1, M. Kemal EROL1, Mahmut AÇIKEL1, Mustafa YILMAZ1, Sait KELEŞ1, Şule KARAKELLEOĞLU1
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ve Biyokimya Anabilim Dalları, Erzurum

Son zamanlarda yapılan çalışmalar; orta derecede artmış plazma homosistein konsantrasyonunun, koroner arter hastalığı (KAH) için bağımsız bir risk faktörü olduğunu göstermiştir. Ayrıca bazı akut koroner sendromlu (AKS) olgularda artmış plazma homosistein seviyesinin mortaliteyi de arttırdığı gösterilmiştir. Fakat KAH'ın klinik şekilleri arasında plazma homosistein seviyesi bakımından farklılık olup olmadığı araştırılmamıştır. Bu çalışma KAH'ın farklı klinik şekilleri arasında plazma homosistein seviyesinde farklılık olup olmadığını araştırmak amacı ile yapıldı. Çalışmaya kliniğimizde koroner anjiyografi yapılan ve koroner arterlerinde önemli darlık (?%50) bulunan ardışık 123 KAH olgusu (94 erkek, 29 kadın; ortalama yaş: 54.39±9,64 yıl) ile aynı yaşlarda koroner anjiyografisi normal olan 30 kontrol vakası (24 erkek, 6 kadın; ortalama yaş: 53.56±9.87 yıl) alındı. KAH olguları KAH'ın klinik şekillerine göre dört gruba ayrıldı. Grup 1: efor anginası olanlar (n: 27), grup 2: class III anstabil anjina pektoris ya da ST yüksekliği olmayan akut miyokard infarktüsü olanlar (n: 43), grup 3: ST yüksekliği olan akut miyokard infarktüsü olanlar (n: 33) ve grup 4: daha önceden (>2 ay) miyokard infarktüsü geçirmiş, PTCA yapılmış yada by-pass operasyonu olmuş fakat anginası olmayan olgular (20). Olgulardan hastaneye kabulde venöz kan örnekleri alınarak plazmaları ayrıldı. Bundan homosistein seviyesi ''high performance liquid chromatrography (HPLC)'' yöntemi ile çalışıldı. Plazma homosistein seviyesi KAH'lı olgularda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu (sırasıyla 14.92±4.25 µmol/L; 8.64±1.52 µmol/L, p<0.001). KAH'ın alt grupları arasında ise homosistein seviyeleri arasında anlamlı farklılık tespit edilmedi (sırasıyla 14.52±3.99 µmol/L; 15.18±4.51 µmol/L; 15.37±4.68 µmol/L; 14.33±3.35 µmol/L; tüm alt gruplar arasında p>0.05). Bu sonuçlar anjiyografik olarak KAH tanısı konulmuş hastalarda KAH'ın klinik şekilleri arasında plazma homosistein seviyesinin değişmediğini göstermektedir.


Is There any Difference in Plasma Homocysteine Levels Among Various Clinical Types of Angiographically Determined Coronary Artery Disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Engin BOZKURT, M. Kemal EROL, Mahmut AÇIKEL, Mustafa YILMAZ, Sait KELEŞ, Şule KARAKELLEOĞLU. Is There any Difference in Plasma Homocysteine Levels Among Various Clinical Types of Angiographically Determined Coronary Artery Disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(5): 281-285
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale