Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Video Yardımı ile Minimal İnvazif ''Port-Akses'' Kalp Cerrahisi Erken Dönem Sonuçları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(3): 125-130

Video Yardımı ile Minimal İnvazif ''Port-Akses'' Kalp Cerrahisi Erken Dönem Sonuçları

Mustafa Gülden1, Ertan Sağabaş1, İlhan Sanisoğlu1, Kamran Kazımoğlu1, Uğur Özbek2, Zehra Bayramoğlu1, Kerem Oral1, Belhhan Akpınar1
1Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi Florence Nightingale Hastanesi. Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
2Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi Florence Nightingale Hastanesi,Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ
Bu çalişmada video yardımıyla mintimal invazif yöntemle yapılan mitral kapak ve atriyal septal defekt (ASD) kapatılmasi ameliyatlarının erken dönem sonuçları değerlendirildi .
YÖNTEM
Ocak - Aralik 2002 tarihleri arasında video yardımıyla. 8 ASD 'nin kapatılması. 38 mitral kapak değişimi ve 16 mitral kapak ramiri ameliyatlan gerçekleştirildi (n=62) . Bu ameliyatlara ek olarak 31 hastada arriyal fibrilasyon tedavisi için radyofrekans abiasyon işlemi. 7 hastada trikiispir kapak ramiri ameliyarlan yapt!d1. ASD grubunda yaş ortalamaSI 27±10 iken mitral kapak değişimi grubunda 51 .8±n ve mitral kapak ramiri grubunda 48.2±12 .5 idi. ASD grubwıda koduılerkek aran1 6l2 iken. llfi(l·al kapak değişimi grubunda 28l10. Illitral kapak ramiri grubunda 10l6 idi. Ortalama ejeksiyon jraksiyann ( EF) %45±7 idi. Perkiitan internal jugüler ven.femoral ven kalliilasyonuı•efemoral arter kaniilasyonu ile kardiyopulmoner bypass'a geçildi. Ameliratlar 5nnn-lik endm·kop yardnn1 ile 4-6 cm-lik sağ anrerol(l(eralmini tarakotomiden gerçek leştirildi. Aorr transtorasik aorr klempi (Chirıvood) ile klemplendi ı •e kardiak koruma için antegrad kan kardioplejisi kullanıldı.
BULGULAR
ASD grubunda iskemi süresi 39.1±14.2 dak iken mitral kapak değişimi grubunda 102.2±29.4 dak ve mitral tamir gm bunda n1.1 ±23.3 dak idi. ASD gmbunda pompa siiresi 93.3±24.1 dak ikenmitral kapak değişimi gmbn1ıda 158±30.8 dak ve n1ill·a! kapak tamir gmbu1ıda 166.6±24.1 dak idi. Yoğun bakımcia ı·e haswueele kaliş siireleri ASD gmbunda 1 ile 5±0.9 gün. mirral kapak değişimi grubunda 1.7±1.2 ile7.1 ±1.2 giin. lui(l·al kapak wmiri gm bunda 1.8±1.3 ile 8±1.7 giin idi. Mitral kapak wmin yapdan bir hasta akciğer enfeksiyonu nedeni ile kaybedildi (% 1.6). Miyokard enfarktiisii. nörolojik hadise ve periferik kmıiilcoyona bağli komplika.I')'Oil gö:lenn1edi. Kanamanedeni ile 2 hasta(% 3.2) re vi:yona aluıcli . Uygulanan prosediire bağli lı erlwngi bir kamplikasyon gö:lenmedi. Ameliyat SOllllnda yapt!mı rransözofajial ekokardiografik terkikierde kapak tamiri yapt!an l-l ıYikada kaçak yokken. iki mkada minimal kaçak n1eı·cuffu. ASD grubunda ı'e Illitral kapak replasmam yapilan grrrbda kaçak respir edilmedi ..
SONUÇ
Video yardımı ile minimal invazif mitral kapak ve ASd'nin kapatılması ameliyatlan giivenli ve iyi sonuçlar göstermektedir. Hasta konforunun iyi olması. kozmetik yönü ve sonuçlarının güvenilir olması nedeniyle bu teknığin belli hasta grubunda tercih edilebileceği düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Port-akses,mitral kapak,minimal invazif cerrahi

Video-Assisted Minimally Invasive (Port Access) Cardiac Surgery: Early Results

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa Gülden, Ertan Sağabaş, İlhan Sanisoğlu, Kamran Kazımoğlu, Uğur Özbek, Zehra Bayramoğlu, Kerem Oral, Belhhan Akpınar. Video-Assisted Minimally Invasive (Port Access) Cardiac Surgery: Early Results. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(3): 125-130
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale