Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Brugada Sendromu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(4): 219-225

Brugada Sendromu

Mustafa Soylu1, Ahmet Duran Demir1, Şule Korkmaz1
Türkiye Yüksek ihtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Brugada sendromu (BS) kalbin ma lig n elektriksel hastalığt olup, iyon kanal gen/erindeki defekt nedeniyle sağ ventrikiilde anormal elekırafizyolojik akıiviıe mevcuttur. Sendrom.un karakterisı ik özelliği(! i sıklıkla sağ ventrikiiler ileti bloğunun eşlik elli ği sağ prekordiyal derivasyonlardaki ST segmenı yüksekliği, (2iyapısal olarak tamamen normal kalp, (JJhayau tehdit eden ventrikiiler aritmiye eğitimdir. Klinik ve genelik heterojenile nedeniyle BS'lu hastalarda tanı ve prognoz ıayini güçtür. Riskli hasfalarda EKG'de oluşan normalizasyonlar BS'un gerçek sıklığını belirlemeyi giiçleştiril: Sodyum kanal blokerteri sendromu belirginleşiirmek için kullanılabilir. Semplomatik ya da pozitif elektrofizyolojik testi olan asemptomatik hastalarda tek tedavi yöntemi implanteedilebilen kardiyoverter defıbrillatördür: Bu yazıda kliniğimizde izlenen ve farmakolojik stimülasyon testi pozitif olan asempıonıaıik Brugada sendromlu iki olgu nedeniyle, sendrom hakkındaki gelişmeler özetlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Brugada sendromu, ventriküler aritmiler;ani kardiak ölüm

Brugada Syndrome

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa Soylu, Ahmet Duran Demir, Şule Korkmaz. Brugada Syndrome. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(4): 219-225
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale