Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sol İntern Mammarya Arter: Koroner Cerrahi Öncesi Anjiyografik Bulgular [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(2): 100-104

Sol İntern Mammarya Arter: Koroner Cerrahi Öncesi Anjiyografik Bulgular

Oktay ERGENE1, Ömer KOZAN1, Tuğrul OKAY1, İsmet DİNDAR1, Nuri ÇAĞLAR1, Ubeydullah DELİGÖNÜL1
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, International Hospital, İstanbul ve Bayındır Tıp Merkezi, Ankara

Şubat 1992 ile Mayıs 1992 tarihleri arasında Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi hemodinami laboratuvarında koroner anjiyografi uygulanan hastalardan, randomize seçilen 100 olguya sol intern mammarya arter (İMA) anjiyografisi yapıldı. Hastalar fizik aktivitelerine göre hafif, orta ve ağır fizik aktiviteli olarak gruplandırıldı. Sol İMA'in subklavian arterden ayrıldıktan sonraki ilk 3 cm'lik kısmında ve beşinci interkostal aralığa (5. İKA) rastlayan bölümündeki (muhtemel anastomoz yeri) çapları ölçüldü. Bu değerler arterin orjininde hafif, orta ve ağır fizik aktiviyete sahip olgularda sırasıyla 2.51±0.3, 2.75±0.32 ve 2.93±0.27 mm olarak belirlendi. Bu çaplar 5. interkostal aralıkta (İKA) yine sırasıyla 1.93±0.19, 2.07±0.16 ve 2.2±0.19 mm idi. Ağır ve orta derecede fizik aktiviteye sahip olguların İMA çaplarının, gerek ilk 3 cm'lik bölümünde, gerekse 5. İKA rastlayan bölümündeki çaplarının hafif fizik aktiviteye sahip olgulara göre istatistik olarak anlamlı derecede büyük olduğu saptandı (p<0.05). Kadınlarda orjindeki ortalama İMA çapı 2.45±0.37 mm. 5. İKA'ta 1.88±0.31 olarak saptandı. Onbeş hastada (% 15) sol İMA anomalisi kaydedildi. Olguların hiç birinde lümende daralmaya neden olan aterosklerotik lezyon saptanmadı. Düşük fizik aktiviteye sahip olgularda, arter çapının diğer gruplara göre belirgin olarak düşük bulunması nedeniyle, koroner yatağın distal ve posterior bölümlerinin İMA ile kanlandırılması gereken hallerde ve/veya koroner arter hastalığı ile birlikte sol ventrikül hipertrofisinin olduğu durumlarda preoperatif İMA anjiografisinin yararlı olabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Anjiyografi, intern mammarya arter, koroner bypass cerrahisi

Left Internal Mammary Artery Evaluation of Preoperative Angiographic Data in 100 Patients

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Oktay ERGENE, Ömer KOZAN, Tuğrul OKAY, İsmet DİNDAR, Nuri ÇAĞLAR, Ubeydullah DELİGÖNÜL. Left Internal Mammary Artery Evaluation of Preoperative Angiographic Data in 100 Patients. Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(2): 100-104
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale