Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Ekstrakorporal şok dalga litotripsi uygulanan erişkin hastalarda elektrokardiyografik parametrelerin değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): 408-414 | DOI: 10.5543/tkda.2017.59084

Ekstrakorporal şok dalga litotripsi uygulanan erişkin hastalarda elektrokardiyografik parametrelerin değerlendirilmesi

Gündüz Durmuş1, Muhsin Kalyoncuoğlu1, Mehmet Baran Karataş2, Yiğit Çanga2, Semi Öztürk1, Ender Özal3, Yasin Çakıllı2, Tuncay Kırış4, Barış Güngör2, Ahmet Taha Alper2, Mehmet Mustafa Can1, Osman Bolca2
1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Kardiyoloji Kliniği
2Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
3Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Kardiyoloji Kliniği
4İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Kardiyoloji Kliniği

AMAÇ
Ekstrakorporal şok dalga tedavisi (ESWL) üriner sistem taşlarının güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir. Ciddi yan etkiler nadir olmakla birlikte, geçici kardiyak aritmiler tedavi sırasında görülebilmektedir. P dalga dispersiyonu (PWD), QT dispersiyonu (QTd), T dalga piki ve T dalga sonu intervali (TPe), Tp-e aralığı / QTd oranı ve Tp-e intervali / düzeltilmiş QT oranı gibi yeni elektrokardiyografik parametrelerin atriyal ve ventriküler aritmileri öngördüğü bildirilmiştir. Ancak, bu EKG parametreleri üzerine ESWL şok dalgasının etkisi daha önce araştırılmamıştır. Bu çalışmada, ESWL tedavisinin EKG parametreleri üzerine etkisini araştırmayı amaçladık.

YÖNTEMLER
Çalışmaya ESWL tedavisi uygulanan 40 hasta alındı. İşlemden hemen önce ve sonrasında EKG parametreleri değerlendirildi.

BULGULAR
PWD değerleleri; QT süresi ve düzeltilmiş QT sürelerinin işlem öncesi EKG örneklerine göre anlamlı şekilde daha uzun olduğu saptandı (sırasıyla, p=0.017, p=0.046 and p=0.008). Buna ek olarak, Tp-e intervali, Tp-e intervali/QTd oranı ve Tp-e intervali/QTc oranı işlem sonrası çekilen EKG örneğinde anlamlı derecede uzun bulundu (sırasıyla, p=0.035, p=0.045 ve p=0.022). Tek değişkenli korelasyon analizinde, işlem süresinin işlem sonrası PWD, QTc ve QTd değerlerinde uzama ile anlamlı şekilde ilişkili olduğu saptandı.

SONUÇ
Klinik pratikte EKG parametrelerinin kullanımı ungated ESWL tedavisi gören hastalarda aritmik komplikasyonların monitörizasyonunda faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Aritmi, elektrokardiyografi, ekstrakorporal şok dalga tedavisi.

Assessment of electrocardiographic parameters in adult patients undergoing extracorporeal shockwave lithotripsy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Gündüz Durmuş, Muhsin Kalyoncuoğlu, Mehmet Baran Karataş, Yiğit Çanga, Semi Öztürk, Ender Özal, Yasin Çakıllı, Tuncay Kırış, Barış Güngör, Ahmet Taha Alper, Mehmet Mustafa Can, Osman Bolca. Assessment of electrocardiographic parameters in adult patients undergoing extracorporeal shockwave lithotripsy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): 408-414

Sorumlu Yazar: Muhsin Kalyoncuoğlu, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale