Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Akut miyokart enfarktüsüne yol açan ikiz sirkumfleks arter anomalisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(7): 496-498

Akut miyokart enfarktüsüne yol açan ikiz sirkumfleks arter anomalisi

Kanber Öcal Karabay1, Ender Uysal2, Bayram Bagırtan1, Mutlu Vural1
1Kardiyoloji Bölümü, Jfk Hastanesi, Istanbul
2Radyoloji Bölümü, Şişli Etfal Hastanesi, Istanbul

Sağ koroner arterden çıkan sirkumfleks (Cx) arter en yaygın görülen doğuştan koroner arter anomalilerinden biridir ve genelde selim bir durum olarak kabul edilir. İkiz Cx arter ise son derece nadir bir anomalidir ve şimdiye kadar sadece üç olguda bildirilmiştir. Bu yazıda, sol ana koroner arter ve sağ koroner arterden köken alan ikiz Cx arter saptanan bir olgu sunuldu. Elli yaşında erkek hasta göğüs ağrısı ile yatırıldı. Elektrokardiyogramda D2, D3 ve AVF derivasyonlarında ST-segment yükselmesi, ön derivasyonlarda ise ST-segment çökmesi görüldü. Akut inferiyor miyokart enfarktüsü tanısıyla hastaya koroner anjiyografi yapıldı ve sol ana koroner arterden çıkan sol Cx arterin orta bölümünün bir trombüsle tamamen tıkalı olduğu görüldü. Sağ koroner arterin proksimal kısmından başka bir Cx arterin çıktığı ve bunun da proksimal segmentinde ciddi darlık bulunduğu izlendi. Sol Cx lezyonu balon anjiyoplasti ve stent ile başarılı bir şekilde tedavi edildi; sağ Cx lezyonuna ise bir ay sonra stent takıldı. İki Cx arteri kardiyak bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile de değerlendirildi. Sağ Cx’in pulmoner arter ve aort arasından geçtiği ve sol ventrikül lateral duvarının sağ kısmını kanlandırdığı, sol Cx’in ise lateral duvarda bulunduğu ve sol ventrikül lateral duvarının sol kısmını kanlandırdığı izlendi.

Anahtar Kelimeler: Koroner anjiyografi, koroner damar anomalisi/komplikasyon, miyokart enfarktüsü

A case of twin circumflex arteries associated with acute myocardial infarction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kanber Öcal Karabay, Ender Uysal, Bayram Bagırtan, Mutlu Vural. A case of twin circumflex arteries associated with acute myocardial infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(7): 496-498

Sorumlu Yazar: Kanber Öcal Karabay, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale