Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İdiyopatik dilate kardiyomiyopatili bir olguda De Bakey tip I aort diseksiyonu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2006; 34(4): 239-240

İdiyopatik dilate kardiyomiyopatili bir olguda De Bakey tip I aort diseksiyonu

Uğur Önsel Türk, Serkan Saygı, Emin Alioğlu, İstemihan Tengiz, Ertuğrul Ercan
Department of Cardiology, Central Hospital, İzmir

Dilate kardiyomiyopatili olgularda aort diseksiyonu oldukça nadir görülen bir durumdur. Dilate kardiyomiyopatili 30 yaşında erkek hasta dispne ve çabuk yorulma yakınmalarıyla başvurdu. Fizik muayenede santral venöz basıncın yükselmiş olduğu görüldü ve sternum sağ kenarı boyunca sürekli üfürüm işitildi. Ekokardiyografik incelemede her iki ventrikülde belirgin sistolik disfonksiyon (sol EF %20, sağ EF %25) ile birlikte kardiyak boşluklarda belirgin dilatasyon, çıkan aortta diseksiyon flebi ve orta derecede aort yetersizliği saptandı. Torakoabdominal bilgisayarlı tomografide diseksiyon flebinin, sinotübüler bileşkeden iliyak bifurkasyona doğru uzandığı görüldü. De Bakey tip 1 aort diseksiyonu tanısıyla Bentall ameliyatı uygulanan hasta ameliyat sonrası 15. günde taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Anevrizma, diseksiyon, aort anevrizması/ komplikasyon/cerrahi; kardiyomiyopati, dilate.

De Bakey type I aortic dissection in a patient with idiopathic dilated cardiomyopathy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Uğur Önsel Türk, Serkan Saygı, Emin Alioğlu, İstemihan Tengiz, Ertuğrul Ercan. De Bakey type I aortic dissection in a patient with idiopathic dilated cardiomyopathy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2006; 34(4): 239-240

Sorumlu Yazar: Uğur Önsel Türk, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale