Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
DİABETES MELLİTÜS'ÜN KORONER KOLLETERAL DAMARLAR ÜZERİNE ETKİSİ [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(6): 360-363

DİABETES MELLİTÜS'ÜN KORONER KOLLETERAL DAMARLAR ÜZERİNE ETKİSİ

Yılmaz NİŞANCI1, Murat SEZER1, Berrin UMMAN1, Ercüment YILMAZ1, Sabahattin UMMAN1, Önal ÖZSARUHAN1
Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department ofCardio/ogy, Istanbul

Normal ile stenotik vasküler bölgeler arası basmç gradienti kollateral gelişiminde en önemli faktördür. İskemik kalp hastalarmdaki bireysel farklılıklardan sorımı/u olan faktörler net olarak bilinmemektedir. Aym şekilde diabetes mellitusım (DM) kollateral gelişimi üzerine olan erkiside net değildir. Koroner anjiyografi kollateral sirkii/asyonu değerlendirmede en sı k kullanılan metod olmakla birlikte kollateral/erin çoğu nluğunun intranıural olmas ı ve anjiyografik olarak görülemeyecek derecede olabilmeleri sebebiyle yetersiz kalabilir. İntrakoroner basmç ölçümleri kollateral sirkulasyonwı kantitatif ve kesin tayi·ninde kullanılan bir tetkik yöntemidir. Biz bu çalışmada iskemik kalp hastalarında DM'ım koroner kollateral gelişimi üzerine olan etkisini intrakoroner basmç ölçümleri yoluyla araştırdık. Çalışmaya iskemik kalp hastalığı olan ve iskemik semptomları enaz bir noninvazif te tki k ile ispat edilerek kateter la boratuarına refere edilen, anjiyografisinde tek damar hastalığı olan ve bu damarına PTCA ve/veya stent implantasyonu yapılan 40 hasta dahil edildi (20 diabetik). Koroner anjiyografiyi takiben fiberoptik basmç ölçer tel dilale edilecek olan darfığlll distaline yerleştirildi. Aynı tel anjiyoplasti kateteri için de kı./avuz olarak kullanıldı. Balon ile tam oklüzyon sağ landığı anda distalden alman basınç koroner tıkalı basmcı (KTB) olarak kaydedildi. Daha değerli bir parametre olarak kollateral akım indeksi (KA/) simu/tane olarak kaydedilen KTB'nin ortalama aortik basınca (AB) oranlanması ile belirlendi (KAl= KTBIAB). Basınç ölçünı/eri 20 diabetik ve 20 nondiabetik hastada yap ıldı. Ortalama KTB diabetik grupta 18.1 ± 8.6 mmHg ve nondiyabetik grupta 26.8 ± 9.6 mmHg olarak tespit edildi ve bu farklılık istatistiki olarak anlamlıydı (p<0.05 ). Ay m şekilde ortalama KA/ değeri diyabet ik grupta anlamlı ölçüde düşük bulundu (diyabetik grupta KA!: 0.17 ± 0.08, nondiyabetik grupta KA/ : 0.25 ± 0.09, P<0.05) Bu çalışma diyabetik hastalarda koroner kollateral gelişimin nondiyabetik/ere göre anlamlı derecede az olduğ unu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitiis, koroner kolieteral dolaşım, koroner kalp hastalığı

Effect of Diabetes Mellitus on Coronary Collateral Vessels

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yılmaz NİŞANCI, Murat SEZER, Berrin UMMAN, Ercüment YILMAZ, Sabahattin UMMAN, Önal ÖZSARUHAN. Effect of Diabetes Mellitus on Coronary Collateral Vessels. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(6): 360-363
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale