Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Mitral Darlığı Olan Sinüs Ritmindeki Hastalarda Perkütan Mitral Balon Valvüloplasti Sonrası Erken Dönemde Atriyal Refrakterliğin Değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(9): 482-488

Mitral Darlığı Olan Sinüs Ritmindeki Hastalarda Perkütan Mitral Balon Valvüloplasti Sonrası Erken Dönemde Atriyal Refrakterliğin Değerlendirilmesi

Mustafa Soylu1, Ahmet Duran Demir1, Özcan Özdemir1, Serkan Topaloğlu1, Dursun Aras1, Erdal Duru1, Şule Korkmaz1, Ali Şaşmaz1
Türkiye Yüksek ihtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Kronik atriyal gerilme ve romatizmal enflamatuvar aktivite, atriyal dilatasyon ve kardiyak iletimde yavaşlamaya bağlı olarak atriyal fibrilasyona (AF) duyarlılığı artırır. Bu çalışmanın amacı, mitral darlığı olan sinüs ritmindeki hastalarda perkütan mitral balon valvüloplasti (PMBV) sonrası erken dönemde kronik atriyal gerilmedeki değişikliğin atriyal refrakterlik üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Çalışmaya alınan 25 hastada PMBV sonrası atriyal effektif refrakter periodlar (AERP), AERP dispersiyonu ve interatriyal ileti zamanlarının yanı sıra pulmoner arter basıncı (PAB), sol atriyal (LA) basınç, sağ atriyal (RA) basınç, ortalama mitral diyastolik gradiyent ve mitral kapak alanındaki değişimler değerlendirilmiştir. PBMC sonrası ortalama diyastolik gradiyent (14.5 ±2.6 - 2.8 ±1.3 mmHg, p< 0.001), PAB (53.1 ±12.6 - 35.7 ±8.9 mmHg, p< 0.001), ortalama RA (6.2 ±1.0 - 4.9 ±0.4, p=0.03), ve LA basınçlarında (25.7 ±4.3 - 12.5 ±2.6 mmHg, p< 0.001), ve LA çapında (6.2 ±1.0 - 4.9 ±0.4, p=0.03) belirgin azalma görülmüştür. Yüksek sağ atriyum (HRA), distal koroner sinüs (DCS), sağ posterolateral (RPL) AERP? lerde artma (216.1 ±15.0- 251.1 ±17.1; 226.7 ±17.5 - 269.5 ±24.8, 207.6 ±20.4 - 259.2 ±20.7 msn) (p< 0.001) ve AERP dispersiyonu (55.2 ±5.5 - 21.5 ±4.7 msn, p<0.001), PAHİS (52.7 ±5.9 - 39.1 ±4.2 msn, p<0.001) ve HRA-DCS aralıklarındaki (65.5 ±14.8 - 47.5 ±12.9, p< 0.001) anlamlı azalmanın bu hemodinamik değişikliklere eşlik ettiği bulundu. Lineer regresyon ve korelasyon analizi AERP dispersiyonundaki bu değişikliğin yalnızca LA basıncındaki değişimle ilişkili olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak kronik atriyal gerilimdeki azalmanın AERP?lerde artma, AERP dispersiyonunda azalmaya yol açtığı görülmüştür ve bu da kronik atriyal dilatasyonun neden olduğu elektrofizyolojik özelliklerin geri dönüşümlü olabileceğini düşündürmüştür. Hemodinamik değişikliklerin yanı sıra PMBV sonrası sempatetik aktivitedeki azalma da atriyal ileti özelliklerini ve duyarlılığını etkileyebilir.

Anahtar Kelimeler: Atriyal refrakterlik, mitral darlığı, perkütan mitral balon valvüloplasti

Atrial Refractoriness Early After Percutaneous Mitral Balloon Commissurotomy in Patients with Mitral Stenosis and Sinus Rhythm

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa Soylu, Ahmet Duran Demir, Özcan Özdemir, Serkan Topaloğlu, Dursun Aras, Erdal Duru, Şule Korkmaz, Ali Şaşmaz. Atrial Refractoriness Early After Percutaneous Mitral Balloon Commissurotomy in Patients with Mitral Stenosis and Sinus Rhythm. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(9): 482-488
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale