Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sağ Ventriküle Uzanan Leiomiyom: Olgu Sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(4): 226-229

Sağ Ventriküle Uzanan Leiomiyom: Olgu Sunumu

Yurdaer Dönmez1, Mehmet Kanadaşı1, Ayhan Usal1, Handan Zeren4
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adana
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adana
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Adana

intravenöz leiomiyomlar, ıllerus mi yonılanndan köken alırlar ve venlerin liinıenlerine yayılım gösterirler. Leiomiyornlar nadir de olsa, sağ kalp boşlukianna ulaşabilnıekte, çeşitli kardiyovaskiiler semptomlara neden olabilmekıedil: Leiomiyomlar trombiis ile kcmştmlabilir ve trombiis tedavisine bağlı komplikasyonlar göriilebilmekıedir. Leiomiyomwı trikiispit kapağa ula şmc/SI halinde, emi ölüm riski oluşmaktadır. Bu yazıda, iliyak venden sağ ventrikiile kadar uzanan ve endokardit ge lişimine zemin hazırlayan dev bir leiomiyom olgusu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İntravenöz leiomiyom, endokardit, kardiyak tümör

Leiomyoma Extending to the Right ventricle: Case Report

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yurdaer Dönmez, Mehmet Kanadaşı, Ayhan Usal, Handan Zeren. Leiomyoma Extending to the Right ventricle: Case Report. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(4): 226-229
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale