Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Konjestif Kalp Yetersizlikli Hastalarda Sol Atriyal Mekanik Fonksiyonlar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(3): 172-176

Konjestif Kalp Yetersizlikli Hastalarda Sol Atriyal Mekanik Fonksiyonlar

M. Kemal EROL1, Mustafa YILMAZ1, Mahmut AÇIKEL1, Engin BOZKURT1, Hüseyin ŞENOCAK1
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

Kardiyak debinin sağlanmasında sol atriyum (LA) mekanik fonksiyonlarının önemli katkısı mevcuttur. Bu çalışma ileri dönem konjestif kalp yetersizliğinde (KKY) sol atriyal mekanik fonksiyonları araştırmak amacı ile yapıldı. Çalışmaya NYHA grup III veya grup IV KKY bulunan 68 hasta ve yaşça uygun 15 sağlıklı gönüllü alındı. KKY etyolojisi 44 hastada iskemi (grup I), 16 hastada idiyopatik dilate kardiyomiyopati (grup II), 8 hastada romatizmal mitral yetersizliği (grup III) idi. Sol atriyal volümler biplan "area-length metodu" kullanılarak; mitral kapağın tam açıldığı anda (LAVmax), tam kapandığı anda (LAVmin) ve atriyal sistolün başında (EKG de p dalgası) (LAVp) ölçüldü, tüm volümler vücut yüzey alanına indekslendi ve aşağıdaki sol atriyal fonksiyon parametreleri hesaplandı. Sol atriyal pasif boşalma volümü (LAPEV)=LAVmax-LAVp, LA pasif boşalma fraksiyonu (LAPEF)=LAPEV/LAmax, Konduit volüm (CV)= sol ventriküler atım volümü-(LAVp- LAVmin), LA aktif boşalma volümü (LAAEV)= LAVp-LAVmin, LA aktif boşalma fraksiyonu (LAAEF)=LAAEV/LAVp, LA total boşalma volümü (LATEV)=LAVmax-LAVmin, LA total boşalma fraksiyonu (LATEF)=LATEV/LAmax. LAVmax, LAVmin ve LAVp tüm kalp yetersizliği gruplarında kontrollere göre anlamlı derecede artmış bulundu (p<0.001). LAPEV grup I ve grup II'de kontrol grubundan anlamlı derecede farklı bulunmaz iken, grup III'te anlamlı derecede daha yüksek bulundu (p<0.05). Buna karşın LAPEF her üç grupta da anlamlı derecede düşüktü (p<0.001). "Konduit" volüm her üç grupta da kontrol grubuna benzerdi (p>0.05). LAAEV grup I (p<0.005) ve grup III'de (p<0.001) anlamlı derecede yüksek iken, grup II de anlamlı fark saptanmadı. LAAEF tüm kalp yetersizliği alt gruplarında da anlamlı derecede azalmıştı (sırası ile p<0.05, p<0.005, p<0.005). LATEV sadece grup III'de anlamlı derecede yüksekti (p<0.001), buna karşın LATEF her üç grupta da anlamlı derecede düşüktü (p<0.001). Bu çalışmanın sonuçları iskemi, dilate kardiyomiyopati ve mitral yetersizliğine bağlı ileri dönem kalp yetersizliklerinin hepsinde sol atriyumun hem aktif, hem pasif hem de total boşalma fraksiyonlarının azaldığını, kompansatuar mekanizmaların işlemediğini göstermektedir.


Left Atrial Mechanical Functions in Patients with Congestive Heart Failure

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
M. Kemal EROL, Mustafa YILMAZ, Mahmut AÇIKEL, Engin BOZKURT, Hüseyin ŞENOCAK. Left Atrial Mechanical Functions in Patients with Congestive Heart Failure. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(3): 172-176
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale