Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Randomize-Kontrollü Çalışmalar, Süpheci Olmakta Hala Yarar Var! [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(4): 213-218

Randomize-Kontrollü Çalışmalar, Süpheci Olmakta Hala Yarar Var!

Erdem Diker1, Sinan Aydoğdu1
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Baz1 hastalıklarm tedavisinin ölüm veya sakat kalma üzerine büyük etkisi olduğu düşünülm ektedir. Bu beklentinin nedeni, tedavinin bazı yan sonuçlar üzerindeki etkilerinden yola Çikarak, esas etkileri konusunda çıkarunlar yapmaktu: Örneğin kareliyak arifmilerin prognozıı kötü/eştirdiğ i ve antiw·itmik ilaçların bu aritmileri aza/ttikları bilinmektedir. Buna karşm, bir çok antiarifmik ıedavinin, martaliteyi azaltmak bir yana arttırdıği bile bulunmuştur. DolaylSiyla, çalışmalarda gerçek etkinliği görmek için ilaç ile kontrol grubunun karşılaştmlmasınm yapilmasi gerekliliği ortaya Çikar. Kontrol grubu da, !edavi grubu gibi ilaç almalı ve karşilaşımııa yapılmalıdır·. İşte bu çalişmalara kontrollü çalişmalar denir. Randomize kontroliii çalişmalarda ise hastaların kontrol ve ıestıedavisi kolianna randonıizasyonu söz konusuda: Randomizasyonun hastaların seçilmesinde taraf tutmayi önleme ve benzer gruplan n oluşması gibi yaplCI etkileri vardu: Bu nitelikteki çalişmalar alıın-standardadır ve kanıla dayalltıbbın kullanıldığı uygulama rehberlerine kaynak olmaktadir. Her ne kadar bu çalişmalar çok değerli ise de, sonuçların genellenmesi konusunda çok dikkatli olunmalidır. Bu yazida, Randomize kontrollü çalişmalann bazı sıkmillı noktaları taruşilmlşllr. Klinikçiler randomize kontrollü çalışma sonuçlarım yorumlarken bu sorunlardan haberdar olmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Randamize çalişmalar; kontrollü çalişmalar

Randomized-Controlled Trials, Benefit of Scepticism

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Erdem Diker, Sinan Aydoğdu. Randomized-Controlled Trials, Benefit of Scepticism. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(4): 213-218
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale