Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sekundum atriyal septal defektlerin Amplatzer cihazı ile kapatılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 35-40

Sekundum atriyal septal defektlerin Amplatzer cihazı ile kapatılması

Murat Yüce, Orhan Özer, Musa Çakıcı, İbrahim Sari, Vedat Davutoğlu, Adnan Doğan, Hayri Alici, Fethi Yavuz, Mehmet Aksoy
Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı

AMAÇ
Sekundum tip atriyal septal defektlerin (ASD) perkütan yolla kapatılması cerrahi tedaviye önemli bir seçenek haline gelmiştir. Bu çalışmada, erişkin hastalarda sekundum tip ASD’lerin Amplatzer tıkayıcı cihaz ile kapatılmasına ait klinik deneyimimiz ve erken dönem sonuçlar değerlendirildi.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya sekundum ASD nedeniyle Amplatzer septal tıkayıcı cihaz kullanılarak transkateter yolla ASD kapama işlemi uygulan 52 hasta (36 kadın, 16 erkek; ort. yaş 33±14; dağılım 14-69) alındı. Transözofageal ekokardiyografide ölçülen ortalama atriyal septum çapı 19.5±5.7 mm, kullanılan Amplatzer cihaz çapı ortalama 24.5±5.7 mm idi. Klinik ve ekokardiyografik olarak tüm hastalar birinci ayda değerlendirildi.

BULGULAR
Kırk sekiz hastada (%92.3) ASD kapama işlemi başarıyla tamamlanırken, dört hastada (%7.7) işlem başarısız olarak kabul edildi. Ekokardiyografik kontrollerde triküspit yetersizliği, sağ ventrikül genişliği ve sistolik pulmoner arter basıncında anlamlı gerileme izlendi (sırasıyla p=0.003, p=0.026, p=0.0001). Tüm hastaların fonksiyonel kapasitelerinde anlamlı iyileşme görüldü (p=0.0001). Dört hastada işlem sonrası ilk günde şant izlendi, ancak bir ay sonra şant tamamen kayboldu. İki hastada önemli komplikasyon görüldü. Bir hastada işlemden hemen sonra cihaz embolizasyonu nedeniyle ventrikül fibrilasyonu gelişti. Sol ventrikül sistolik disfonksiyonu olan bir hastada ise, işlem sonrasında ikili antitrombosit tedavinin kesilmesine bağlı olarak Amplatzer cihaz trombüsü izlendi. Bu durum antikoagülasyon ile başarılı şekilde tedavi edildi. Tüm hasta grubunda herhangi bir ritim bozukluğu izlenmedi.

SONUÇ
Sekundum ASD’lerin Amplatzer tıkayıcı cihaz ile perkütan kapatılması güvenli, etkin ve başarı oranı yüksek bir tedavi şeklidir.

Anahtar Kelimeler: Erişkin, ekokardiyografi, kalp kateterizasyonu; kalp septal defekti, atriyal/tedavi; protez ve implant

Closure of secundum atrial septal defects by the Amplatzer occluder device

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Murat Yüce, Orhan Özer, Musa Çakıcı, İbrahim Sari, Vedat Davutoğlu, Adnan Doğan, Hayri Alici, Fethi Yavuz, Mehmet Aksoy. Closure of secundum atrial septal defects by the Amplatzer occluder device. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 35-40

Sorumlu Yazar: Murat Yüce, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale