Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Tip II Kombine Hiperlipidemi Olgularında Fibrat Tedavisinin Lipid Profili, C-Reaktif Protein ve Fibrinojen Düzeylerine Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(2): 88-92

Tip II Kombine Hiperlipidemi Olgularında Fibrat Tedavisinin Lipid Profili, C-Reaktif Protein ve Fibrinojen Düzeylerine Etkisi

Meral KAYIKÇIOĞLU1, Levent H. CAN1, Filiz ÖZERKAN1, Hakan KÜLTÜRSAY1, Serdar PAYZİN1, İnan SOYDAN1
Ege Üniversitesi Tip Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Diyabetes mellitusta lipoproteinlerde oluşan yapısal ve fonksiyonel değişikler kardiyovasküler hastalıkların gelişiminden esas sorumlu faktörlerdir. Tip II diyabetiklerde trigliserid düzeylerinde artışın ön planda olduğu kombine hiperlipidemi sık görülmektedir. Bu çalışmada özellikle hipertrigliseridemi, fibrinojen ve CRP yüksekliğinin sıklıkla görüldüğü tip II diyabet olgularında bir fibrik asit türevi olan fenofibratın etkinliği araştırılmıştır.
YÖNTEM
Çalışmaya, diyet tedavisine dirençli trigliserid yüksekliğinin ön planda olduğu koroner arter hastalığı olmayan 47 kombine hiperlipidemi olgusu alındı. Olguların 15'i tip II diyabetikti. Tüm olgulara kontrollü salınımlı fenofibrat (250 mg/gün) başlandı. Fenofibratın etkinliğini belirlemek için serum lipid, fibrinojen ve CRP düzeyleri tedavi öncesinde, 3 ve 6. aylarda olmak üzere toplam 3 kez ölçüldü. Tedavinin sonucunda olgular diyabetik olup olmalarına göre fenofibrat tedavisine yanıtları açısından karşılaştırıldılar.
BULGULAR
Tedavi öncesinde grupların genel özellikleri ve lipid profilleri benzerdi. Çalışma boyunca hiçbir olguda ilaç dozunu artırma gereksinimi olmadı. Altı aylık tedavi sonucunda tüm hastalarda total kolesterol (-%9), LDL (-%17), trigliserid (-%58) ve apo B (-%6) düzeylerinde belirgin azalma oldu. Bu oranlar diyabetik olan ve olmayanlarda çok benzerdi. Diyabetiklerde bazal fibrinojen düzeyleri hafif yüksekti (diyabetiklerde 378±82mg/dl, diyabetik olmayanlarda 350±76mg/dl, p>0,05). Fenofibrat tedavisi ile diyabetik olgularda fibrinojen düzeyi %16 ve diyabetik olmayan grupta %12 azaldı. CRP düzeyleri ise tedavi öncesinde diyabetik grupta biraz daha yüksekti (diyabetiklerde 0,855± 0,681 diyabetik olmayanlarda 0,578± 0,584; p=0,05). Tedavi sonucunda ise tüm olgularda CRP düzeylerinde anlamlı azalma sağlanırken, diyabetik olgulardaki CRP düşüş miktarı istatistiksel olarak anlamlı olmasa da daha fazla idi (%54'e karşın %35; p=0,36) Çalışma boyunca fenofibrat kullanımı ile hastalarda ilaç bırakılmasını gerektiren her hangi bir yan etki gözlenmedi.
YORUM
Fenofibrat, diyabeti olan ve olmayan kombine hiperlipidemi olgularında etkin ve güvenilir bir antilipidemik ilaç olmasının yanısıra CRP ve fibrinojen düzeylerini de azaltarak ateroskleroz gelişimini etkileyebilecek bir ajan gibi görünmektedir.


The Effect of Fenofibrate Therapy on Lipid Profile, CRP and Fibrinogen Levels in Type II Diabetic Patients with Combined Hyperlipidemia

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Meral KAYIKÇIOĞLU, Levent H. CAN, Filiz ÖZERKAN, Hakan KÜLTÜRSAY, Serdar PAYZİN, İnan SOYDAN. The Effect of Fenofibrate Therapy on Lipid Profile, CRP and Fibrinogen Levels in Type II Diabetic Patients with Combined Hyperlipidemia. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(2): 88-92
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale