Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Birincil korumada kardiyovasküler risk faktörlerinin yönetimi: EURIKA çalışmasının Türkiye sonuçlarının değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(2): 135-142 | DOI: 10.5543/tkda.2012.01827

Birincil korumada kardiyovasküler risk faktörlerinin yönetimi: EURIKA çalışmasının Türkiye sonuçlarının değerlendirilmesi

Adnan Abacı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ
EURIKA çalışması (The European Study on Cardiovascular Risk Prevention and Management in Daily Practice), ülkemizin de içinde olduğu 12 Avrupa ülkesinde, günlük pratikte kardiyovasküler risk faktörleri yönetiminin nasıl yapıldığını ve potansiyel iyileştirme alanlarını saptamaya yönelik yapılmış bir epidemiyolojik çalışmadır. Bu çalışmaya ülkemizden katılan doktorların kardiyovasküler riski yönetmede kullandıkları yöntemler ve hastaların bulguları değerlendirildi.

ÇALIŞMA PLANI
EURIKA çalışmasına ülkemizden toplam 663 hasta (ort. yaş 59.4±7.6; %47.2 erkek) ve 67 doktor (55 erkek, 12 kadın; ort. yaş: 40.7±8.6) katıldı. Risk faktörleri tanımı ve tedavi hedefleri 2007 Avrupa kardiyovasküler hastalıkları önleme kılavuzuna göre yapıldı. Kan örnekleri merkezi bir laboratuvarda analiz edildi. On yıllık ölümcül kardiyovasküler hastalık riski SCORE yöntemine göre hesaplandı.

BULGULAR
Doktorların %34.8’i kardiyovasküler hastalık kılavuzu kullanmıyordu. Sadece %48.5’i kardiyovasküler risk hesaplaması yapmaktaydı. Kardiyovasküler risk hesaplaması kullanmamanın en sık nedeni (%74) zaman kısıtlılığı olarak gösterildi. Tedavi görmekte olan hastalar açısından, dislipidemililerde total/LDL kolesterol hedefine %30.4, hipertansiyonlularda kan basıncı hedefine %32.1, diyabetlilerde HbA1c hedefine ulaşma oranı sırasıyla %30.4, %32.1 ve %26 bulundu. Hipertansiyon, diyabet, dislipidemi ve sigara kardiyovasküler riskin %59.4’ünden sorumluydu. Bu risk faktörlerinin kontrol altında olmamasına atfedilebilen kardiyovasküler risk %31.8 idi.

SONUÇ
Doktorlarımızın sadece yarısı kardiyovasküler risk hesaplaması yapmaktadır. Tedavi kılavuzları yeterince kullanılmamaktadır. Ayrıca, kardiyovasküler risk faktörlerinin birincil korumada kontrol altına alınma oranları düşüktür.

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler hastalık/önleme ve kontrol, hekim uygulamaları, anket, risk değerlendirmesi; Türkiye/epidemiyoloji

Management of cardiovascular risk factors for primary prevention: evaluation of Turkey results of the EURIKA study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Adnan Abacı. Management of cardiovascular risk factors for primary prevention: evaluation of Turkey results of the EURIKA study. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(2): 135-142

Sorumlu Yazar: Adnan Abacı, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale