Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu korunmuş olan metabolik sendromlu hastalarda bozulmuş sağ ventrikül fonksiyonları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 549-556 | DOI: 10.5543/tkda.2011.01512

Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu korunmuş olan metabolik sendromlu hastalarda bozulmuş sağ ventrikül fonksiyonları

Özlem Karakurt1, Sanem Öztekin2, Nuray Yazıhan3, Ramazan Akdemir1
1Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
2Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, Ankara
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Moleküler Biyoloji Araştırma Ve Geliştirme Birimi, Ankara

AMAÇ
Metabolik sendromun (MetS) kalp yetersizliği ve koroner arter hastalığının bağımsız risk faktörlerinden biri olduğu ortaya konmuştur. Bu çalışmada, sol ventrikül fonksiyonları korunmuş MetS hastalarında sağ ventrikül fonksiyonlarında bozulma olup olmadığı ve bu durumun MetS bileşeni sayısıyla ilişkisi araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya NCEP-ATP III ölçütlerine göre MetS tanısı konan 192 hasta (148 kadın, 44 erkek; ort. yaş 54.3±8.5) ve kontrol grubu olarak 20 sağlıklı gönüllü (12 kadın, 8 erkek; ort. yaş 51.6±8.4) alındı. Tüm olgulara konvansiyonel ve doku Doppler ekokardiyografi yapılarak sol ve sağ ventrikül fonksiyonları incelendi ve sağ ventrikül miyokart performans indeksi (MPİ) ve triküspit halka düzleminde sistolik yer değiştirme (TAPSE) hesaplandı.

BULGULAR
Hastaların %43.8’inde üç, %31.3’ünde dört, %25’inde beş adet MetS bileşeni vardı. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, sağ ventrikül doku Doppler MPİ MetS grubunda daha yüksek bulundu [ortanca 0.5 (dağılım 0.2-3.3) ve 0.3 (0.1-0.7), p=0.000]. Bu durumun MetS hastalarında sağ ventrikül doku Doppler ejeksiyon zamanındaki anlamlı azalmadan kaynaklandığı düşünüldü (p<0.05). Hasta grubunda TAPSE normal sınırlarda bulunmasına karşın, kontrol grubundan anlamlı derecede düşük idi (p=0.000); ayrıca, doku Doppler ile ölçülen S dalgası, E dalgası ve E/A oranı da anlamlı derecede düşük bulundu (p=0.000). Metabolik sendrom bileşenlerinin hiçbiri sağ ventrikül doku Doppler MPİ ile anlamlı ilişki göstermedi; MetS bileşenlerinin sayısı da ekokardiyografik bulgularla ilişkili değildi.

SONUÇ
Bulgularımız, sol ventrikül fonksiyonları henüz korunmuş olsa da, MetS hastalarında sağ ventrikülün sistolik ve diyastolik fonksiyonlarında bozulma meydana geldiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, Doppler, metabolik sendrom X; miyokart kontraksiyonu; ventrikül fonksiyonu, sağ

Impaired right ventricular functions in metabolic syndrome patients with preserved left ventricular ejection fraction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Özlem Karakurt, Sanem Öztekin, Nuray Yazıhan, Ramazan Akdemir. Impaired right ventricular functions in metabolic syndrome patients with preserved left ventricular ejection fraction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 549-556

Sorumlu Yazar: Özlem Karakurt, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale