Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Türk Yetişkinleri için Kullanılmaya Uygun Bir Koroner Risk Puanlaması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(10): 604-611

Türk Yetişkinleri için Kullanılmaya Uygun Bir Koroner Risk Puanlaması

Altan ONAT1
Türk Kardiyoloji Derneği, İstanbul

Türk yetişkinlerinin bireysel koroner riskini tahmin etmeye elverişli bir puanlama sistemine ihtiyaç aşikardır. Buna yönelik olarak, PROCAM ve Framingham skorlamalarından esinlenen ve TEKHARF kohortu verilerinden yararlanılan bir sistem tasarımlandı. Test edildikten sonra belli risk dilimlerini yansıtacak sınır değerleri bulma amaçlandı. Bu amaçla TEKHARF 1997/98 taraması kohortunun 30-74 yaşındaki 1129 erkek ile 1139 kadının başlangıç verileri ve müteakip 3 yılda gelişen koroner olay sayıları kullanıldı. Kendi skorlamamız 9 risk değişkenini kapsadı: yaş, sistolik kan basıncı, sigara içimi, diyabet varlığı, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, trigliserid düzeyleri, bel çevresi ve fiziksel aktivite. Veritabanımızda her katılımcıya başlıca risk faktörleri için erkeklerde PROCAM, kadınlarda Framingham risk skoruna göre teker teker puan verildi. Yaratılmış olan ve her iki cinsiyette kullanılabilecek TEKHARF sistemine göre de puan uygulandı. İki sisteme ilişkin bireysel verilerin korelasyonu erkeklerde r=0.98, kadınlarda 0.95 gibi çok yüksek bulundu. Kohort, risk puanına göre beştebir dilimlere ayrıldığında, diğer skorlama usullerindeki koroner kalp hastalığı (KKH) olay gelişme yüzdeleri ile TEKHARF usulündeki olay yüzdeleri her iki cinsiyet için fevkalade yakın çıktı. Böylece, KKH riski için geçerli bir yöntem olduğu kanısına varıldı. Ortalama risk puanları sağlıklı erkeklerde 15.2±6.5, KKH tanısı konan erkeklerde 22.8±5.6 idi. Kadınlarda ilgili puanlar sağlıklılarda 15.6±9.7 (Framingham puanı 4.4±5.8), koroner hastalarında 26.4±5.4 (Framingham puanı 10.7±2.7) bulundu. Son olarak, fertlerin önündeki 10-yılık dönemde %20'lik koroner olay riski yansıtacak puanlar kohort veritabanından tahmin edilerek seçildi: erkekler için ?23 puan, kadınlar için ?26 puan. 30-74 yaşı nüfusumuzun %20.5'unun (tahminen 4.5 milyon kişinin) yüksek koroner risk kategorisinde bulunduğu öne sürüldü. Otuz ila 74 yaşındaki Türk erkek ve kadınlarında bireylerin KKH riski sıralamasını yüksek güvenirlilikle tahmine elverişli tek bir puanlama sistemi ortaya kondu. Yüksek ve ılımlı derecede yüksek riski belirlemeye yararlı puan sınırları şimdiden kullanılmak için önerildi. Bu sınırların ilerideki veriler aracılığıyla, az miktarda modifiye edilerek daha rafine edilebileceği düşünülebilir.


A Proposed Scoring Scheme for Assessing Coronary Risk in Turkish Adults

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Altan ONAT. A Proposed Scoring Scheme for Assessing Coronary Risk in Turkish Adults. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(10): 604-611
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale