Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Bilgisayarlı tomografi koroner anjiyografisi ile saptanan koroner arter hastalığı kırmızı hücre dağılım genişliği ile ilişkilidir [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(7): 570-574 | DOI: 10.5543/tkda.2016.45013

Bilgisayarlı tomografi koroner anjiyografisi ile saptanan koroner arter hastalığı kırmızı hücre dağılım genişliği ile ilişkilidir

Emir Karaçağlar1, Ugur Bal1, Senem Hasırcı1, Mustafa Yılmaz2, Ersin Doganözü1, Mehmet Coskun3, İlyas Atar1, Aylin Yıldırır1, Haldun Muderrisoglu1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adana
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ
Kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW) artışı koroner arter hastalığı (KAH) ciddiyeti ile ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı bilgisayarlı tomografi koroner anjiyografisi (CCTA) kullanılarak saptanan KAH ile RDW arasındaki ilişkiyi geriye dönük olarak değerlendirmektir.

YÖNTEMLER
Anjina veya benzeri göğüs ağrısı nedeniyle 16 kesitli CCTA uygulanan 291 hastanın tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Dışlama kriterleri olmayan hastalar değerlendirmeye alındı. Hastaların klinik özellikleri, risk faktörleri, CCTA yapıldığı zamanki RDW değerleri incelendi.

BULGULAR
Koroner arter hastalarında RDW seviyeleri, koroner arterleri normal olan gruba göre belirgin olarak daha yüksek saptandı (15.50±1.57’ye 14.80±1.41, p=0.001). Diyabet, hipertansiyon ve sigara öyküsü koroner arter hastalığı saptanan grupta daha yüksekti (sırasıyla, p=0.018; p=0.007; p=0.013). Yapılan çok değişkenli lojistik regresyon analizinde, RDW (OO [odds oranı]=1.35, %95 GA (güven aralığı): 1.08–1.68, p= 0.009), yaş (OO=1.06, %95 GA: 1.03–1.09, p<0.001) ve sigara öyküsünün (OO=2.66, %95 GA: 1.36–5.23, p=0.003) CCTA ile saptanan KAH için bağımsız öngördürücüler olduğu saptandı.

SONUÇ
Bulgularımız yüksek RDW seviyelerinin, bilinen koroner arter hastalığı olmayan hastalarda CCTA ile saptanan KAH ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Riski katmanlandırmada RDW dağılımının rolünü tam olarak açıklığa kavuşturmak için ileri çalışmalara gerek vardır.

Anahtar Kelimeler: Biyobelirteçler, koroner arter hastalığı, koroner bilgisayarlı tomografik anjiyografi, kırmızı hücre dağılım genişliği.

Coronary artery disease detected by coronary computed tomography angiography is associated with red cell distribution width

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Emir Karaçağlar, Ugur Bal, Senem Hasırcı, Mustafa Yılmaz, Ersin Doganözü, Mehmet Coskun, İlyas Atar, Aylin Yıldırır, Haldun Muderrisoglu. Coronary artery disease detected by coronary computed tomography angiography is associated with red cell distribution width. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(7): 570-574

Sorumlu Yazar: Emir Karaçağlar, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale