Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Unstable Angina Pektoriste C-Reaktif Protein, İnterleukin-6 ve Aktive T Lenfosit Düzeyleri ve İskemi ile İlişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(8): 476-480

Unstable Angina Pektoriste C-Reaktif Protein, İnterleukin-6 ve Aktive T Lenfosit Düzeyleri ve İskemi ile İlişkisi

Önder KIRIMLI1, Sema GÜNERİ1, Bülent ÜNDAR2, Y.Özer BADAK1, Y.Özgür ASLAN1, Bahri AKDENİZ1, Murat ÖZDAMAR1, Ümit TEKİN1, Ayten YAZLAR1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalları, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalları, İzmir

Unstable angina pektarisli (UAP) hastalarda C-reaktif protein (CRP), interleukin-6 (/L-6) ve aktive T lenfasit (ATL) diizeyleri, bun/amı kendi aralarındaki korelasyonu ve iskemi şiddeti ile ilişkisinin incelendiği bu çaltşmada Brawıwald Klas 1118 UAP'Ii 14 hastada (13 Erkek, 1 Kac/ lll, Yaş ortalanıasi 62 ± 8 y1/) CRP, /L-6 ve ATL düzeyleri erken dönem ( ağrıdan itibaren 24 saat içinde), orta dönem (iskenıinin kontrol alt11ıa atmmasmc/an sonraki 3-5. günler arasmda) ve geç dönemde (revaskülarizasyondan sonraki 14-21. günler arasmda) karşliaştmlcil. CRP düzeyi erken dönemde 3.53 ± 2.83 mg/d/ iken orta dönemde 2.67 ± 3.28 mg/d/'ye, geç dönemde ise 1.22 ± 1.08 mg/ d/'ye indi. Erken dönem ile orta dönem, erken dönem ile geç dönem ve orta dönem ile geç dönem arasmdaki azalmalar anlamlt idi (p<0.04, p<0.001 ve p=0.02, s1ras1yla). /L-6 düzeyleri erken ve orta dönemde yüksek bulunmakla birlikte oldukça benzer idi (s1raS1yla 17.43 ± 11.73, 17.40 ± 15.59 pg/ml) ve geç dönemde 12.05 ± 7.13 pg/m/'ye indi ve sadece erken dönem ile geç dönem arasuıdaki azalma anlamlt bulundu (p<0.05). ATL (CD3/HLA DR+) eliizeyleri erken, orta ve geç dönemde sıras1yla %8.47 ± 5.42, 9.22 ± 5.48 ve 10.18 ± 4.69 idi ve erken, orta ve geç dönem arasında istatistiksel olarak anlamlifark saptanmadi (p>0.05). Orta dönem CRP düzeyleri ile orta dönem İL-6 düzeyleri arasında iyi bir korelasyon mevcuttu (r=0.73, p<0.001 )). Sekiz hastada (Grup 1) iskemi bulguları medikal tedavi ile kontrol altma alllurken 6 hastada (Grup ll) medikal tedavi yetersiz kaldıği için erken girişim uygulandi. Grup 1 ve i/'nin CRP düzeyleri erken dönemde 2.45 ± 1.73'e karşıilk 4.98 ± 3.49 mg/d/ (p<0.05), orta dönemde 0.90 ± 0.65'e karş1l1k 5.05 ± 3.94 mg/d/ (p<0.006) ve geç dönemde 0.78 ± 0.46'ya karşıl 1 k 1.80 ± 1.43 mgldl (p< 0.04) bulundu. Grup 1 ve ll'ninlL-6 düzeyleri arasmda erken ve orta dönemlerde anlamlifark saptamrken ( SirasiyIa 12.31 ± 7.72'ye karş1ltk 24.26 ± 13.29 pg/ml, p<0.03; 10.76 ± 5.84'e karş1ilk 26.25 ± 20.50 pg/ml, p=0.03) geç dönem düzeyleri arasında anlamlifark saptanmadi. Grup 1 ve ll arasmda erken, orta ve geç dönemde ATL değerleri yönünden anlamlı fark saptanmadı. Sonuç olarak U AP' li lıasta/arda,CRP, /L-6 ve ATL diizeylerinin yiiksek olduğu, CRP ve /L-6 düzeylerindeki yükselmenin iskeminin şiddeti ile ilişkili ol duğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Unstabil angina pekıoris , C-reaktif protein, interleukin-6, T lenfosit

Levels of C-Reactive Protein, Interleukin-6 and Activated T Lymphocyte in Patients with Unstable Angina Pectoris and Their Relation with Ischemia

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Önder KIRIMLI, Sema GÜNERİ, Bülent ÜNDAR, Y.Özer BADAK, Y.Özgür ASLAN, Bahri AKDENİZ, Murat ÖZDAMAR, Ümit TEKİN, Ayten YAZLAR. Levels of C-Reactive Protein, Interleukin-6 and Activated T Lymphocyte in Patients with Unstable Angina Pectoris and Their Relation with Ischemia. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(8): 476-480
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale