Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sol ventrikül anevrizmasını taklit eden ve tanısı manyetik rezonans görüntüleme ile konan kardiyak kist hidatik [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 47-51

Sol ventrikül anevrizmasını taklit eden ve tanısı manyetik rezonans görüntüleme ile konan kardiyak kist hidatik

Uğur Canpolat, Hikmet Yorgun, Hamza Sunman, Kudret Aytemir
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Kist hidatik hastalığında kardiyak tutulum yaygın olmayan bir durumdur, tüm hidatidozis olgularının yaklaşık %0.5-2’sinde görülür ve esas olarak sistemik enfeksiyonun bir parçasıdır. Bu yazıda, 57 yaşındaki kadın hastada rastlanan izole kardiyak kist hidatik sunuldu. Hasta 10 aydır var olan sıkıştırıcı göğüs ağrısı yakınmasıyla başvurdu. Transtorasik ekokardiyografide, sol ventrikül duvarında, primer kardiyak tümörü ya da sol ventrikülü sıkıştıran kitle akla getiren, heterojen ekogenisitede kitle benzeri bir görüntü izlendi. Göğüs bilgisayarlı tomografi bulguları, 50x65 mm boyutlarında kalsifiye sol ventrikül anevrizması ve hafif perikart sıvısı şeklinde bildirildi. Koroner anjiyografide epikardiyal koroner arterler normal bulunurken, kalsifiye sınırları olan apikal bir kitle görüldü. Serolojik test sonucu ekinokok hastalığı için negatif bulundu. Kardiyak manyetik rezonans görüntülemede ise, sol ventrikül anterolateral duvarında, lümen içine taşan, 54x48 mm boyutlarında kistik lezyon görüldü. Dört haftalık albendazol tedavisinden sonra kistin çıkarılması için cerrahiye başvuruldu. Ameliyatta kistin patlamış olduğu görüldü. Kardiyak kist hidatik tanısı patolojik incelemeyle doğrulandı. Altı aylık izlem sırasında hastanın yakınması yoktu ve transtorasik ekokardiyografide kistik görünüm izlenmedi.

Anahtar Kelimeler: Kardiyomiyopati/parazitoloji, ekinokok/tanı/cerrahi, manyetik rezonans görüntüleme

Cardiac hydatid cyst mimicking left ventricular aneurysm and diagnosed by magnetic resonance imaging

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Uğur Canpolat, Hikmet Yorgun, Hamza Sunman, Kudret Aytemir. Cardiac hydatid cyst mimicking left ventricular aneurysm and diagnosed by magnetic resonance imaging. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 47-51

Sorumlu Yazar: Uğur Canpolat, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale