Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
ST-segment yükselmesi olmayan akut koroner sendromlu hastalarda aort topuzu kalsifikasyonu ile koroner lezyonunun kompleksliği arasında ilişki [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(7): 606-611 | DOI: 10.5543/tkda.2012.38963

ST-segment yükselmesi olmayan akut koroner sendromlu hastalarda aort topuzu kalsifikasyonu ile koroner lezyonunun kompleksliği arasında ilişki

Levent Korkmaz1, Adem Adar1, Ayça Ata Korkmaz2, Hakan Erkan1, Mustafa Tarık Agac1, Zeydin Acar1, Ali Rıza Akyuz1, Huseyin Bektas1, Sukru Celik1
1Ahi Evren Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitm Ve Araştırma Hastanesi, Trabzon
2Akçaabat Devlet Hastanesi, Trabzon

AMAÇ
Koroner arter lezyonunun kompleksliği akut koroner sendromlu (AKS) hastalarda risk katmanlaması için önemlidir. SYNTAX skoru koroner anatominin kompleksliğini gösteren bir parametredir. Akciğer grafisi göğüs ağrısı olan hastaların değerlendirilmesinde rutin olarak yapılan bir incelemedir. Teleradyografide aort topuzu kalsifikasyonu (ATK) ile koroner lezyon kompleksliği arasındaki ilişkiyi inceleyen herhangi bir SYNTAX skoru çalışması yoktur.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya ST-yükselmesi olmayan AKS tanısıyla başvuran ardışık 135 hasta alındı. SYNTAX skoru bilgisayar programı ile hesaplandı. ATK akciğer grafisinde değerlendirildi.

BULGULAR
SYNTAX skoru ATK’si olanlarda olmayanlara göre daha yüksek idi (16±6 ve 11±7, p=0.019). Ayrıca ATK’si olan hastaların TIMI risk skoru daha yüksek ve yaşları daha ileri idi. Lineer regresyon analizinde ATK (%95 Güven Aralığı [GA] 1.7-6.9, p=0.002) diyabet (%95 GA, 1.1-5.7, p=0.005) ve sigara içimi (%95 GA, 1.2-13.5, p=0.004) SYNTAX skorunun bağımsız öngördürücüleri idi.

SONUÇ
Akciğer grafisinde ATK’nin varlığı AKS’li hastalarda kompleks koroner lezyonlarının bağımsız bir öngördürücüsüdür.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, aort hastalıkları/radyografi, kalsinosis, koroner arter hastalığı; SYNTAX skoru; vasküler kalsifikasyon

Aortic knob calcification and coronary artery lesion complexity in non-ST-segment elevation acute coronary syndrome patients

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Levent Korkmaz, Adem Adar, Ayça Ata Korkmaz, Hakan Erkan, Mustafa Tarık Agac, Zeydin Acar, Ali Rıza Akyuz, Huseyin Bektas, Sukru Celik. Aortic knob calcification and coronary artery lesion complexity in non-ST-segment elevation acute coronary syndrome patients. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(7): 606-611

Sorumlu Yazar: Levent Korkmaz, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale