Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Coil ile transkateter patent duktus arteriyozus kapatılması ve izlem sonuçları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(4): 265-272 | DOI: 10.5543/tkda.2019.35405

Coil ile transkateter patent duktus arteriyozus kapatılması ve izlem sonuçları

Sezen Ugan Atik, İrfan Levent Saltık
İstanbul Üniverstesi- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı

AMAÇ
Patent duktus arteriyozuslu hastalarda transkateter coil kapatmasıyla ilgili çok sayıda makale yayınlanmış olsa da, coil ile patent duktus arteriyozus kapatılmasının uzun dönem sonuçları ile ilgili az sayıda çalışma vardır. Bu yazıda, coil ile kapatılan hastaların izlemleri sunuldu.

YÖNTEMLER
Mayıs 1996 ile Mayıs 2018 yılları arasında transkateter yolla ve salınım kontrollü Cook coil ile patent duktus arteriyozus kapatma işlemi uygulanan 243 hasta çalışmaya alındı. Duktal oklüderlerın kullanılmaya başlandığı dönemden önce ve sonra olmak üzere hastalar iki ayrı gruba ayrıldı. 2005 yılı sonuna kadar tüm patent duktus arteriyozuslar coil ile kapatıldı. 2006 yılında duktal oklüderlerin kullanılmaya başlamasından itibaren, oklüderler transkateter kapatmada tercih edilirken, coil’ler daha çok küçük, elonge ve bazı kompleks duktusların kapatılmasında kullanıldı.

BULGULAR
Hastaların ortanca yaşı 4.33 yıl, ortanca ağırlıkları 15 kg, ortanca duktus çapları 2 mm idi. Hastaların 98’i (%40) erkek, 145’i kız (%60) idi. Duktusların anjiyografik görünümleri 126 hastada tip A, 15’inde tip B, 6’sında tip C, 9’unda tip D, 74’ünde tip E ve 13’ünde diğer tipler idi. Hastaların 238’inde patent duktus arteriyozus coil ile başarılı bir şekilde kapatıldı. Beş (%2.2) olguda ise işlem başarısızlıkla sonuçlandı. Hastalar ortalama 4.1±4.1 yıl (1 gün–19 yıl) boyunca ekokardiyografi ile takip edildi. Kırk iki hastada rezidüel şant izlendi. Rezidüel şant kalan 42 hastanın 29’unda, işlemden sonraki takiplerinde spontan oklüzyon görüldü.

SONUÇ
Çalışmamızda coil ile patent duktus arteriyozus kapatılmasının güvenli ve etkili bir yöntem olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Patent duktus arteriyozus, koil, transkateter kapama, çocuk

Transcatheter coil occlusion of patent ductus arteriosus and follow-up results

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Sezen Ugan Atik, İrfan Levent Saltık. Transcatheter coil occlusion of patent ductus arteriosus and follow-up results. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(4): 265-272

Sorumlu Yazar: Sezen Ugan Atik, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale