Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Makrofaj migrasyon inhibitör faktör (MIF) geni -173 G>C polimorfizminin koroner arter hastalığı ve tip 2 diyabet ile ilişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(1): 29-37 | DOI: 10.5543/tkda.2018.35005

Makrofaj migrasyon inhibitör faktör (MIF) geni -173 G>C polimorfizminin koroner arter hastalığı ve tip 2 diyabet ile ilişkisi

Neslihan Çoban1, Aycan Fahri Erkan2, Berkay Ekici2, Maide Kaşit1, Nihan Erginel Ünaltuna1, Eren Vurgun1
1İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Ufuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

AMAÇ
Yapılan son çalışmalar, makrofaj migrasyon inhibitör faktörünün (MIF) ateroskleroz sırasında enflamatuvar sürece aracılık eden güçlü bir proenflamatuvar sitokin olduğunu göstermektedir. Bu çalışmadaki amacımız, koroner arter hastalığı (KAH) olan ve KAH olmayan bireylerde MIF gen polimorfizmi ve tip 2 diyabetes mellitus (T2DM) arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

YÖNTEMLER
Seçilmemiş 259 Türk hasta, anlamlı KAH (%50–100 stenoz bulunan koroner lezyon) ve kontrol (<%30 stenozlu koroner lezyon) grupları, Real-Time PCR LightCycler 480 cihazında hibridizasyon probları kullanılarak MIF rs755622 polimorfizmleri için genotiplendi. Koroner anjiyografiden önce kan örnekleri alındı ve sonrasında hesaplanan Gensini ve SYNTAX skorlarına göre KAH anjiyografik yaygınlık ve ciddiyet dereceleri belirlendi.

BULGULAR
Hasta ve kontrol grupları T2DM hastalığına göre gruplandırıldığında, MIF gen polimorfizminin KAH grubunda T2DM ile ilişkisi bulunmadı (p>0.05). Buna karşılık, aynı alt gruplarda, taşıyıcı olmayanlar ile karşılaştırıldığında, MIF geni rs755622 polimorfizmi yaygın allel taşıyıcıları, kontrol grubundaki T2DM hastalığını geliştirmeye karşı bir koruma göstermektedir (p<0.05). Buna ek olarak, T2DM grubunda MIF C alel taşıyıcılığının yüksek HbA1c ile ilişkili olduğu belirlendi (p=0.038).

SONUÇ
MIF geni rs755622 polimorfizmi HbA1c ile ilişkili olarak belirlendi. Bu sonuç, MIF gen varyantının, Türk popülasyonunda diyabet yoluyla KAH riskine katkıda bulunabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, makrofaj migrasyon inhibitör faktör geni, polimorfizm; tip 2 diyabetes mellitus.

Macrophage migration inhibitory factor (MIF) gene -173 G>C polymorphism and its relationship to coronary artery disease and type 2 diabetes

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Neslihan Çoban, Aycan Fahri Erkan, Berkay Ekici, Maide Kaşit, Nihan Erginel Ünaltuna, Eren Vurgun. Macrophage migration inhibitory factor (MIF) gene -173 G>C polymorphism and its relationship to coronary artery disease and type 2 diabetes. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(1): 29-37

Sorumlu Yazar: Neslihan Çoban, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale