Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Akut ST yükselmeli miyokart enfarktüsü nedeniyle primer anjiyoplasti yapılan hastalarda yatıştaki plazma B-tipi natriüretik peptit düzeylerinin hastaneiçi prognostik değeri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 540-548 | DOI: 10.5543/tkda.2011.01610

Akut ST yükselmeli miyokart enfarktüsü nedeniyle primer anjiyoplasti yapılan hastalarda yatıştaki plazma B-tipi natriüretik peptit düzeylerinin hastaneiçi prognostik değeri

Vecih Oduncu1, Ayhan Erkol2, Ali Cevat Tanalp3, Cihan Dündar1, İbrahim Halil Tanboga4, Dicle Sırma5, Ali Karagöz1, Can Yücel Karabay1, Akın İzgi1, Selçuk Pala1, Kürşat Tigen1, Cevat Kırma1
1Kartal Kosuyolu Kalp Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Istanbul
2Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kocaeli
3Medicana International Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
4Erzurum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Erzurum
5Siirt Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Siirt

AMAÇ
Akut ST yükselmeli miyokart enfarktüsü (STEMİ) nedeniyle primer anjiyoplasti uygulanan hastalarda yatıştaki B-tipi natriüretik peptit (BNP) düzeylerinin erken dönem hastaneiçi prognostik değeri araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Geriye dönük bir tasarımla çalışmaya, akut STEMİ tanısıyla primer anjiyoplasti uygulanan 992 hasta (801 erkek, 191 kadın; ort. yaş 56±12) alındı. Hastalar, yatıştaki BNP düzeylerine göre, kestirim değeri 100 pg/ml alınarak BNP ≥100 pg/ml (n=334, %33.7) ve <100 pg/ml (n=658, %66.3) olmak üzere iki gruba ayrıldı. İşlem sonrası anjiyografik ve hastaneiçi klinik sonuçlar kaydedildi.

BULGULAR
Yüksek BNP düzeyi (≥100 pg/ml) olan hastalarda yeniden akım olmaması (%24 ve %9), kalp yetersizliği (%32.3 ve %5.5) ve ölüm (%15.6 ve %1.7) anlamlı derecede daha sık görüldü (tümü için, p<0.001). Çokdeğişkenli analizde, yatıştaki yüksek BNP düzeyi yeniden akım olmaması (OO=1.83; %95 GA 1.22-2.74, p=0.003), akut kalp yetersizliği gelişimi (OO=2.67; %95 GA 1.55-4.58, p<0.001) ve erken dönem hastaneiçi ölüm (OO=3.28; %95 GA 1.51-7.14, p=0.003) için bağımsız öngördürücü bulundu. Alıcı işletim karakteristiği analizinde, BNP için 100 pg/ml’lik kesim değerinin eğri altında kalan alanı ve duyarlık/özgüllük değerleri yeniden akım olmaması için sırasıyla 0.741 ve %58.6/%70.3, kalp yetersizliği için 0.822 ve %75/%73.3, ölüm için 0.833 ve %82.5/%69.4 olarak hesaplandı (tümü için, p<0.001).

SONUÇ
Başvurudaki yüksek BNP düzeyi, STEMİ hastalarında anjiyografide yeniden akım olmaması, hastaneiçi dönemde akut kalp yetersizliği ve mortalite gelişimi için bağımsız öngördürücüdür. Bu hastaların erken dönem risk tabakalandırılmasında geleneksel risk skorlama sistemlerine eklenebilir.

Anahtar Kelimeler: Anjiyoplasti, balon, koroner, koroner anjiyografi; miyokart enfarktüsü; natriüretik peptit, beyin; prognoz; risk değerlendirmesi

In-hospital prognostic value of admission plasma B-type natriuretic peptide levels in patients undergoing primary angioplasty for acute ST-elevation myocardial infarction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Vecih Oduncu, Ayhan Erkol, Ali Cevat Tanalp, Cihan Dündar, İbrahim Halil Tanboga, Dicle Sırma, Ali Karagöz, Can Yücel Karabay, Akın İzgi, Selçuk Pala, Kürşat Tigen, Cevat Kırma. In-hospital prognostic value of admission plasma B-type natriuretic peptide levels in patients undergoing primary angioplasty for acute ST-elevation myocardial infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 540-548

Sorumlu Yazar: Vecih Oduncu, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale