Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kalp Yetersizliğinde Kalp Hızı Değişkenliği Parametreleri ile QT Sürelerinin İlişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2004; 32(4): 232-238

Kalp Yetersizliğinde Kalp Hızı Değişkenliği Parametreleri ile QT Sürelerinin İlişkisi

Fatih TEKİNER1, Kani GEMİCİ1, Davran ÇİÇEK1, Erkan EKİCİBAŞI1, Murat FAZLIOĞLU1, Jale CORDAN1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bursa

Kalp yetersizliği olan hastalarda kalp hızı değişkenliğinin (KHD) genellikle azaldığı saptanır ve otonomik disfonksiyonun göstergesi olarak yorumlanır. QT interval süresi ve QT dispersiyonunun (QTd) otonom sinir sisteminden etkilendiği bilinmektedir. Bu çalışmada, kalp yetersizliği olan olguların, KHD değerleri ile QT intervali ve QTd karşılaştırarak aralarındaki ilişki değerlendirildi. Kalp yetersizliği olan 39 olgu çalışmaya alınarak 24-saatlik Holter monitorizasyonu yapıldı. Hastaların KHD parametreleri ve QT dinamisitesi aynı Holter kayıtlarında değerlendirildi.QT dispersiyonu ise 12-derivasyonlu elektrokardiyogramlarda manuel olarak hesaplandı. Çalışmada, düşük frekansın (LF) ve yüksek frekansın (HF) normalize edilmiş (nu) değerleri kullanıldı. Düzeltilmiş QT (QTc); KHD’nin HF(nu) komponenti ile pozitif korelasyon gösterirken (r=0.36, p=0.02), LF/HF oranı ve SDNN ile negatif korelasyon gösterdi (r=-0.43, p=0.005, r=-0.33, p=0.03). LF(nu) komponenti ile QTc arasında anlamlı korelasyon saptanmadı (r=0.10, p=0.51). Uzamış QTc intervali olan hastaların (QTc ?440 msn); HF(nu) değerlerinde anlamlı artma (16±10’a 9±5, p=0.01), LF/HF oranlarında anlamlı azalma saptandı (1.7±0.6’ya 3.1±1.6, p=0.008). Uzamış veya normal QTc intervali olan hastaların LF(nu) değerlerinde anlamlı fark görülmedi. Azalmış SDNN grubunda (SDNN <100 msn); QTc intervalinde anlamlı uzama (442±49 msn’ye 402 ±32 msn, p=0.001), düzeltilmiş QT dispersiyonunda (QTcd) anlamlı artma saptandı (47±15’e 29±18, p=0.002). KHD parametrelerinden sadece SDNN, QTcd ile anlamlı korelasyon gösterdi. Sonuç olarak; kalp yetersizliği olgularında saptadığımız KHD parametreleri ile QT intervali arasındaki korelasyon, otonomik modülasyonun QT intervalini etkilediğini ve bu etkilerin elektrokardiyografik olarak gösterilebileceğini desteklemektedir. (Türk Kardiyol Dern Arş 2004; 32: 232-238)

Anahtar Kelimeler: Kalp hızı değişkenliği, kalp yetersizliği, QT dispersiyonu, QT intervali

Correlation Between Heart Rate Variability Indices and QT Durations in Heart Failure

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Fatih TEKİNER, Kani GEMİCİ, Davran ÇİÇEK, Erkan EKİCİBAŞI, Murat FAZLIOĞLU, Jale CORDAN. Correlation Between Heart Rate Variability Indices and QT Durations in Heart Failure. Turk Kardiyol Dern Ars. 2004; 32(4): 232-238
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale