Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Hipertansif ve Diyabetik Hastalarda Atriyoventriküler Düzlem Yerdeğişimi ve Konvansiyonel Metodlarla Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2004; 32(4): 223-231

Hipertansif ve Diyabetik Hastalarda Atriyoventriküler Düzlem Yerdeğişimi ve Konvansiyonel Metodlarla Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

Y.Dursun DURSUNOĞLU1, Y.Harun EVRENGÜL1, Bülent POLAT1, Halil TANRIVERDİ1, Asuman KAFTAN1, Mustafa KILIÇ1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Denizli

Sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonları, mortalite ve morbidite ile yakından ilişkilidir. Sol ventrikül disfonksiyonunun erken tanısı ve tedavisi, kalp yetersizliğine ilerlemenin ve ölümün önlenmesinde önemlidir. Bu çalışmanın amacı, hipertansif ve diyabetik hastalarda sol ventrikül fonksiyonlarını, atriyoventriküler plan (düzlem) yerdeğişimi (AVPD) ve konvansiyonel metodlarla değerlendirmektir. Hipertansif ve diyabetik 89 hasta (50 kadın, 39 erkek, ortalama yaşları 54.4±5.2 ve 56.3±9.6) ile 65 sağlıklı kişi (34 kadın, 31 erkek, ortalama yaşları 51.6±8.5 ve 53.8±8.2) tam ekokardiyografik değerlendirmeye alındılar. Her iki cinste de hasta ve sağlıklı kişilerin yaşları arasında anlamlı fark yoktu. M-mod yöntemle sistolik mitral AVPD, dört bölgede (septal, lateral, anteriyor ve posteriyor) kaydedildi ve bunların ortalamasından sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (EFAVPD) hesaplandı. Kadın hastaların beden kitle indeksi (BKİ) (31.5±4.8kg/m2) sağlıklı kadınlardan daha fazlaydı (27.5±4.3 kg/m2, p<0.001). Hipertansif ve diyabetik hastalarda her iki cinste de diyastolik disfonksiyon saptandı. Hasta ve sağlıklı kişiler arasında konvansiyonel yöntemle ölçülen sistolik fonksiyonlar, her iki cinste de anlamlı fark oluşturmadı ve normal sınırlardaydı. Hem septal, anteriyor, lateral, posteriyor AVPD ölçümleri ve hem de ortalama AVPD, kadın ve erkek hastalarda (12.9±1.8 mm, 12.9±1.7 mm), sağlıklı kadın ve erkeklere göre (sırasıyle 14.7±2.2 mm, p<0.01 ve 14.1±1.7 mm, p<0.05) anlamlı olarak daha düşüktü. EFAVPD ise kadın (65.7±9.7%) ve erkek (65.7±9.5%) hastalarda normal sınırlarda da olsa, sağlıklı kadın ve erkeklere göre (sırasıyle 75.6±12.1%, p<0,01 ve 73.0±9.1%, p<0.05) anlamlı olarak daha düşüktü. Sonuç olarak AVPD metodu, hipertansif ve diyabetik hastalarda, normal sınırlarda saptanmış olsa da, anlamlı olarak göreceli azalmış ortalama AVPD ve EFAVPD değerleri nedeniyle sol ventrikül sistolik fonksiyonlarının değerlendirilmesinde daha duyarlı bir yöntem olabilir. Hastalarda sol ventrikül sistolik fonksiyonlarının ölçümünde, mitral AVPD metodu kolay uygulanabilir, yaygın kullanılabilen ve basit bir non-invaziv yöntemdir. (Türk Kardiyol Dern Arş 2004; 32: 223-231)

Anahtar Kelimeler: Atriyoventriküler düzlem yerdeğişimi, diabetes mellitus, hipertansiyon, sol ventrikül fonksiyonları

Assessment of Left Ventricular Functions by Atrioventricular Plane Displacement and Conventional Methods in Patients with Hypertension and Diabetes Mellitus

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Y.Dursun DURSUNOĞLU, Y.Harun EVRENGÜL, Bülent POLAT, Halil TANRIVERDİ, Asuman KAFTAN, Mustafa KILIÇ. Assessment of Left Ventricular Functions by Atrioventricular Plane Displacement and Conventional Methods in Patients with Hypertension and Diabetes Mellitus. Turk Kardiyol Dern Ars. 2004; 32(4): 223-231
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale