Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Beyaz gömlek hipertansiyonu olan olgularda sol ventrikül diyastolik fonksiyonunun doku Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(5): 261-267

Beyaz gömlek hipertansiyonu olan olgularda sol ventrikül diyastolik fonksiyonunun doku Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi

Doğan Erdoğan1, Hakan Güllü1, Mustafa Çalışkan1, İbrahim Yıldırım2, Muhammet Bilgi1, Haldun Müderrisoğlu1
1Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kardiyoloji Bölümü, Konya
2Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nefroloji Bölümü, Konya

AMAÇ
Beyaz gömlek hipertansiyonu (BGHT) olan olgularda sol ventrikül diyastolik fonksiyonu doku Doppler tekniği ile değerlendirildi ve sonuçlar sürekli hipertansif olgularla karşılaştırıldı.
ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya, tanısı JNC VII ölçütlerine göre konan, hafif ya da orta derecede sürekli hipertansiyonu olan 32 olgu (ort. yaş 45.1), BGHT’li 29 olgu (ort. yaş 46.6) ve normotansif 35 sağlıklı kontrol (ort. yaş 44.5) alındı. Olguların hiçbiri daha önce antihipertansif tedavi görmemişti; hiçbirinde herhangi bir ek sistemik hastalık ve koroner arter hastalığı risk faktörleri yoktu. Sol ventrikül diyastolik fonksiyonu konvansiyonel Doppler ve doku Doppler ekokardiyografi ile değerlendirildi.
BULGULAR
Yaş, cinsiyet, beden kütle indeksi, serum lipid ve kan şekeri düzeyleri, klinik sistolik ve diyastolik kan basınçları iki hipertansiyon grubunda benzer bulundu (p>0.05). Sürekli hipertansiyon grubunda ambulatuar kan basıncı değerleri diğer iki gruba göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). Hem konvansiyonel hem de doku Doppler kullanılarak elde edilen diyastolik fonksiyon parametreleri bakımından BGHT ve sürekli hipertansiyon grupları arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Buna karşın, BGHT grubu ile kontrol grubu arasında bazıları istatistiksel olarak anlamlı düzeye de ulaşan farklar saptandı.
SONUÇ
Önemli kardiyak risk faktörü ve herhangi bir sistemik hastalık yokluğunda bile, BGHT’li kişilerde sol ventrikül diyastolik fonksiyonu, sürekli hipertansif bireylerdekine benzer derecede bozulmaktadır. Bu olgularda başka risk faktörleri de varsa antihipertansiflerle tedavi uygun olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kan basıncı monitörizasyonu/yöntem/psikoloji; diyastol; ekokardiyografi, Doppler, pulse; hipertansiyon/fizyopatoloji/komplikasyon; stres, psikolojik; sistol; ventrikül disfonksiyonu, sol/fizyopatoloji

The evaluation of left ventricular diastolic function by tissue Doppler echocardiography in white-coat hypertensive individuals

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Doğan Erdoğan, Hakan Güllü, Mustafa Çalışkan, İbrahim Yıldırım, Muhammet Bilgi, Haldun Müderrisoğlu. The evaluation of left ventricular diastolic function by tissue Doppler echocardiography in white-coat hypertensive individuals. Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(5): 261-267
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale