Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Mitral darlığı olan ve eko skoru yüksek hastalarda balon valvüloplastinin etkinlik ve güvenilirliği: Erken-orta dönem klinik ve ekokardiyografik sonuçlar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 531-537

Mitral darlığı olan ve eko skoru yüksek hastalarda balon valvüloplastinin etkinlik ve güvenilirliği: Erken-orta dönem klinik ve ekokardiyografik sonuçlar

Mehmet Ekinci, Hamza Duygu, Halit Acet, Faruk Ertaş, Çayan Çakır, Rida Berilgen, Cem Nazlı, Oktay Ergene
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir

AMAÇ
Bu çalışmada eko skoru yüksek olan (9-11) hastaların da dahil edildiği semptomatik mitral darlığında perkütan mitral balon valvüloplastinin (PMBV) başarısı ve güvenilirliği ile orta dönem klinik ve ekokardiyografik takip sonuçları değerlendirildi.
Ça­lış­ma pla­nı: İleriye dönük çalışmaya semptomatik (NYHA sınıf II-IV) mitral darlığı (kapak alanı <1.5 cm2) nedeniyle Inoue tekniği ile PMBV yapılan ardışık 57 hasta (9 erkek, 48 kadın; ort. yaş 41±9) alındı. Hastalar eko skoru ≤8 (grup 1, 25 hasta) ve >8 olanlar (grup 2, 32 hasta) olarak iki gruba ayrıldı. Tüm hastalar, işlem öncesinde, işlemden 24-48 saat sonra ve sonrasındaki takiplerde klinik ve ekokardiyografik olarak değerlendirildi. Sonuçlar yeniden darlık gelişmesi ve majör kardiyovasküler olaylar açısından değerlendirildi.
Bul­gu­lar: Atriyal fibrilasyon (%53.1 ve %16; p=0.006) ve fonksiyonel kapasitesi NYHA III-IV (%90.7 ve %56; p=0.01) olan hastaların oranı grup 2’de anlamlı derecede daha yüksekti. İşlem başarısı grup 1 ve grup 2’de sırasıyla %96 (n=24) ve %90.6 (n=29) bulundu (p>0.05). Grup 1’de bir hastada (%4), grup 2’de üç hastada (%9.4) işlem başarısız oldu. Grup 1’de bir hastada ciddi mitral yetersizliği gelişti ve kapak değişimi yapıldı. Grup 2’de iki hastada hemoperikardiyum gelişti. İşlem sonrası ölçülen kapak alanında işlem öncesine göre ortalama iki kat artış sağlandı (1.0±0.1 cm2 ve 2.0±0.2 cm2). Bu artış grup 1’de daha fazla idi (grup 1’de 1.1±0.1 cm2 ve 2.1±0.1 cm2; grup 2’de 0.9±0.1 cm2 ve 1.8±0.1 cm2; p<0.001). Hastaneiçi ölüm ve embolik olay görülmedi. İki hasta grubunun ortalama 21±13 aylık takibi sırasında majör kardiyovasküler olay ve yeniden darlık görülmedi.
So­nuç: Semptomatik mitral darlığında PMBV eko skoru ≤8 olanlar kadar eko skoru 9-11 olanlarda da başarı ile uygulanabilmekte ve işlem sonrası hemodinamik ve semptomatik düzelmeler sağlanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Balon genişletmesi, ekokardiyografi, hemodinami, mitral kapağı darlığı/tedavi.

The efficiency and safety of balloon valvuloplasty in patients with mitral stenosis and a high echo score: mid- and short-term clinical and echocardiographic results

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Ekinci, Hamza Duygu, Halit Acet, Faruk Ertaş, Çayan Çakır, Rida Berilgen, Cem Nazlı, Oktay Ergene. The efficiency and safety of balloon valvuloplasty in patients with mitral stenosis and a high echo score: mid- and short-term clinical and echocardiographic results. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 531-537

Sorumlu Yazar: Hamza Duygu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale