Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Halkımızda serum apolipoprotein E konsantrasyonları: Dislipidemi ve metabolik sendroma ilişkin genotipe ek bilgi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(8): 449-457

Halkımızda serum apolipoprotein E konsantrasyonları: Dislipidemi ve metabolik sendroma ilişkin genotipe ek bilgi

Altan Onat1, Altan Onat2, Gülay Hergenç3, Erkan Ayhan4, Zekeriya Kaya5, Zekeriya Küçükdurmaz6, Serkan Bulur7, Günay Can2, Nihan Erginel Ünaltuna8
1Türk Kardiyoloji Derneği
2İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
3Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü
4Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi,
5Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü
6Gaziantep Üniv. Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
7Düzce Üniv. Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
8İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik Anabilim Dalı

AMAÇ
Serum apolipoprotein E (apoE) düzeylerinin genel nüfusta dislipidemi ve metabolik sendromla (MS) ilişkisi ve apoE genotipinden bağımsızlık derecesi araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Serumda apoE konsantrasyonları ölçülmüş ve yetişkinlerimizin rastgele bir örneklemini oluşturan bireyler kesitsel biçimde incelendi. Metabolik sendrom tanısında erkekte abdominal obezite için modifikasyonlu ATP-III ölçütlerine uyuldu.

BULGULAR
Çalışmaya alınan 454 bireyde (222 erkek, 232 kadın; ort. yaş 54.1±9.6) ortanca (çeyrek dilimlerarası) serum apoE konsantrasyonu 3.93 (dağılım 1.75-5.82) mg/dl idi. ApoE değerleri erkek ε4 allel taşıyıcılarında, homozigot ε3 kişilere göre daha yüksek bulundu. Çokdeğişkenli analizde, üç grupta toplanan apoE genotipi apoE düzeylerinin belirleyicisi; serum apoB düzeyleri de majör bir kovariyat olarak belirlendi. Lojistik regresyon analizinde, apoE düzeyinin ikiye katlanmasının apoE polimorfizminden bağımsız şekilde total kolesterol ile, yüksek apoB (OR 4.54, %95 GA 2.83; 12.3) ve trigliserid/HDL-kolesterol dislipidemisi (OR 2.82, %95 GA 1.67; 5.18) ile ilişkili olduğu görüldü. ApoE düzeyinin ikiye katlanması, her iki cinsiyette uygun ayarlamalardan sonra MS ile ilişkili (OR 1.72, %95 GA 1.24; 2.38) bulundu.

SONUÇ
Yetişkinlerimizde apoE konsantrasyonları, apoE polimorfizminden bağımsız şekilde, serum total kolesterol, hiperapoB ve aterojen dislipidemi ile bağlantılıdır. Seviyeler MS ile de anlamlı ve bağımsız biçimde ilişkilidir. Erkek ε4 allel taşıyıcılarının apoE konsantrasyonları ε3 homozigotlardan düşük olmayıp, bunun apoE ve apo B düzeyleri arasında bağlantıya yol açtığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Allel, apolipoprotein B, apolipoprotein E; kolesterol, LDL; dislipidemi; genotip; metabolik sendrom X

Serum apolipoprotein E concentrations among Turks: information additive to genotype relative to dyslipidemia and metabolic syndrom

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Altan Onat, Altan Onat, Gülay Hergenç, Erkan Ayhan, Zekeriya Kaya, Zekeriya Küçükdurmaz, Serkan Bulur, Günay Can, Nihan Erginel Ünaltuna. Serum apolipoprotein E concentrations among Turks: information additive to genotype relative to dyslipidemia and metabolic syndrom. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(8): 449-457

Sorumlu Yazar: Altan Onat, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale