Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Fitoöstrojenler ve Kardiyovasküler Sistem [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(4): 233-237

Fitoöstrojenler ve Kardiyovasküler Sistem

Aylin YILDIRIR1, Lâle TOKGÖZOĞLU1
Hacettepe Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Hormon replasman tedavisi ile karşılaşılan çeşitli olımısuzluk/ ar doğal östrojen kaynakları olarak fitoöstrojenierin güncel hale gelmesine neden olmuştur. Fitoöstrojen ailesinin başlıca elemanları isojlavonlar, lignanlar ve kumestan/ ardır. Bunlar içerisinde isojlavonlar en sık bulunan ve üzerinde en çok araştırılmış fitoöstrojenlerdir. isoflavonlamı aktif maddeleri genistein ve daidzein olup yapı olarak östrojene benzeyen bu ajanların selektif östrojen ik özellikleri nıevcurtur. Soya fasulyesi isof/avon grubımun temel besin kaynağı m oluşturmaktadır. Soya tiiketiminin lipid profiline olan olumlu etkileri uzun yıllardan beri bilinmektedir. Bu konuda ileri siirülen teoriler soya tüketiminin feka/ safra asidi atılımu11 arttmııası, hormon konsantrasyonlamıda oluşturduğu değişiklikler ve karaciğer metabolizmasuıa olan direkt etki/eridir. Son yıllarda fitoöstrojenierin lipid dışı etkileri fizerinde özellikle duru/maktadır. Tranıbosit agregasyommu aza/tma, vaskiiler reaktiviteyi artllrnıa, antiaksidan ve antiproliferatif etkiler fitoöstrojenierin kardiyovaskiiler sisteme olan lipid dışı etkilerinin başlı calandır. Antineoplastik ve osteoporozdan komyucu özelliklerinin de olduğu yakm zamanda gösterilen fitoöstrojenler, hormon rep/asman tedavisine bir altematif olma potansiyeline sahiptir. Bu derlemeele fitoöstrojenierin kardiyovaskiiler ve non-kardiyovaskiiler sisteme olan etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fitoöstrojenler, lıiperlipidemi , endotel fonksiyonları

Phytoestrogens and the Cardiovascular System

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Aylin YILDIRIR, Lâle TOKGÖZOĞLU. Phytoestrogens and the Cardiovascular System. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(4): 233-237
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale